Eiendomssektorens veikart mot 2050 ble lansert i juni 2016. 24 eiendomsselskaper har tilsluttet seg de 10 strakstiltakene som er oppført der til inspirasjon og veiledning for hvordan eiendomsbransjen skal kunne planlegge og agere for en mest mulig miljøvennlig fremtid. RIF og SINTEF Byggforsk har offisielt tilsluttet seg veikartet i sin helhet. Det er Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom som står bak veikartet. Nå har de også utviklet 10 strakstiltak spesielt tilpasset boligutviklere

thor olaf askjer og katharina bramslev
Thor Olaf Askjer og Katharina Th. Bramslev representerer de to søsterorganisasjonene Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse som står bak Eiendomssektorens veikart mot 2050 og de 10 strakstiltakene.

Den nye 10-punktslisten har blitt til gjennom en bred prosess blant medlemmene til både Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, gjennom workshops og høringer underveis.

Tre nye strakstiltak

– OBOS Nye Hjem og Veidekke Eiendom tok initiativ til at vi skulle utarbeide en ny liste tilpasset spesielt boligutviklere som bygger for salg og som ikke skal forvalte byggene, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse. – Flere av tiltakene for bolig er de samme som i den opprinnelige listen, men der er også noen nye. Et nytt tiltak går på å utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere. Et annet er å vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene. Det tredje nye tiltaket går på å vurdere hvordan boligprosjektet kan stimulere brukerne til en bærekraftig livsstil i hverdagen.

Ambisiøse og fremtidsrettede boligutviklere driver utviklingen

– De senere årene har vi særlig i de største byene i Norge, sett en rivende utvikling av miljøbygg i verdensklasse. Dette har ikke vært drevet av etterspørselssiden eller av forskriftskrav, men av ambisiøse og fremtidsrettede eiendomsutviklere. På boligsiden har vi inntil nå ikke sett den samme utviklingen. Når de mest ambisiøse boligutviklerne nå har bedt oss om å utvikle strakstiltak tilpasset boligutvikling – slik at de også kan slutte seg til veikartet – tar vi et nytt og meget viktig skritt på vei mot nullutslippsamfunnet. Som kjent er det langt flere kvadratmeter bolig her i landet enn det er yrkesbygg. Det er grunn til å uttrykke glede og optimisme, sier Thor Olaf Askjer, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Lenker