Avantor, Storebrand, Ticon, Entra, KLP, ROM, Höegh, DNB og AsplinRamm, Omsorgsbygg og Undervisningsbygg har alle tilsluttet seg de 10 strakstiltakene. Eiendomssektorens veikart mot 2050 utfordrer små og store eiendomsselskap til å implementere 10 konkrete tiltak for å gjøre en innsats mot en framtid med nullutslipp av klimagasser og miljøgifter og med sirkulær økonomi.

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse og har nå blitt implementert av 11 miljøbevisste eiendomsaktører.

Tilsluttede selskaper:

DNB Næringseiendom

«DNB Næringseiendom arbeider for at eiendomssektoren skal nå et mål om null utslipp i 2050. De fleste bygg som skal benyttes i fremtiden er allerede bygget. Det viktigste vi som næring kan gjøre er å løfte eksisterende bygningsmasse i forhold til miljø. Når vi investerer i eksisterende bygningsmasse, må vi gjennomføre bærekraftig rehabilitering.

Vi har gjennom en årrekke arbeidet systematisk med miljøforbedringer og klimautfordringer. Strakstiltakene er derfor naturlig implementert i forvaltningen og i vår selskapsstrategi. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til suksess,» sier adm. dir. i DNB Næringseiendom Gro K. Boge.

Aspelin Ramm

«Hensynet til miljøet har vært en naturlig del av vår virksomhet de siste 15 årene. Derfor var det enkelt å slutte seg til Grønn Byggallianses 10 strakstiltak.»

Gunnar Bøyum, adm.dir. i Aspelin Ramm

Höegh Eiendom

«Bærekraft og miljøansvar handler om å ta ansvarlige valg som vi og våre etterkommere kan leve godt med. Höegh Eiendom ønsker å ta vår del av dette ansvaret og vi har som mål å være blant de ledende på miljø i eiendomssektoren i Norge. Eiendomsbransjens veikart og 10 strakstiltak er et godt initiativ, fremmer samarbeid og erfaringsutveksling mellom eiendomsaktørene, og vi er allerede godt i gang med implementering av tiltakene», sier adm. dir. i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg.

ROM Eiendom

«ROM Eiendom har som mål å utvikle bærekraftige bygninger, forvalte våre bygg på en miljøvennlig måte og legge til rette for økt kollektivtransport ved å skape gode kollektivknutepunkt. ROM Eiendom har nylig vedtatt en forpliktende miljøstrategi der 9 av de 10 strakstiltakene i veikartet er implementert. Det første tiltaket, med krav om miljøsertifisering av organisasjonen, vil ikke bli tilsluttet nå. Hvordan vi styrer miljøarbeidet internt er noe ROM Eiendom ønsker å beholde styringsretten over inntil videre», sier daglig leder Petter Eiken.

KLP Eiendom

«KLP Eiendom har som mål å bygge miljøvennlige kontorbygg for framtiden og vi ble miljøsertifisert etter ISO 14001 i 2009. Det var naturlig for oss å følge opp initiativet til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom og tilslutte oss strakstiltakene i veikartet. Mye av dette har vi jobbet med allerede, men noe er nytt og vi har allerede satt i gang implementering av de nye tiltakene», sier adm. direktør i KLP Eiendom Gunnar Gjørtz.

Entra

Entra er et toneangivende eiendomsselskap som i flere år har vist et stort miljøengasjement, blant annet ved å bygge Powerhouse. Entra har vist at det er mulig og regningssvarende å bygge og drifte grønne bygg. En tilslutning betyr at de systematisk vil stille miljøkrav til energibruk og materialvalg i bygging og drift i alle prosjekter. De vil etterspørre fossilfri byggeplass. De vil motivere til innovasjon og nye løsninger i prosjektene og de vil legge til rette for mindre bruk og kast i bygningens livsløp.

«I Entra har vi gjort miljølederskap til en av våre tre strategiske pilarer. Vi vil være med på å løfte eiendomsbransjen videre og synes det er både naturlig og inspirerende å tilslutte oss dette initiativet», sier adm. direktør Arve Regland.

Omsorgsbygg

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som bygger og forvalter barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer i Oslo. Omsorgsbygg har en ambisiøs miljøstrategi og ønsker å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

«Veikartet viser at det er mulig å nå langt hvis byggeiere og myndigheter jobber sammen om det grønne skiftet. Vi går gjerne foran og viser at det er mye en byggeier kan gjøre. Som bestiller kan vi løfte fram de aktørene som tilbyr grønne løsninger. Uten byggeiers etterspørsel, er det ikke noe marked for fremtidsrettede grønne løsninger», sier adm. direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg. «Omsorgsbygg var tidlig ute med å bygge plusshus, etterspørre fossilfri byggeplass og se potensiale i å utnytte takflatene. Vi er allerede langt på vei til å oppfylle strakstiltakene».

Ticon Eiendom

«Flere av de ti strakstiltakene har vi selv allerede identifisert og implementert hos oss», sier daglig leder Jon Kristian Lunke. «Strategiene for fremtiden var det også lett å identifisere seg med. For oss og vårt styre (Christian Falck-Pedersen, Roar Sandnes og Martin Mæland) var beslutningen enkel at: Vi i Ticon Eiendom AS ønsker å tilslutte oss Veikartet 2050 og vi har allerede dreid fokus i slik retning.»

Undervisningsbygg

Undervisningsbygg var tredje selskap som tilsluttet seg. De er allerede miljøsertifisert etter ISO 14001 og har for flere år siden fjernet all fossil oppvarming i sine 177 skolebygg. De andre åtte tiltakene er de også godt i gang med.

«Disse tiltakene er viktige for å møte dagens klimautfordringer og fremtidige miljøkrav», sier adm. direktør Rigmor Hansen.

Avantor og Storebrand Eiendom

lanseringsmøtet av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som ble avholdt 23. juni 2016, annonserte Storebrand Eiendom at de hadde tatt en ledelsesbeslutning to dager tidligere om å tilslutte seg de ti strakstiltakene. De utfordret andre byggeiere å gjøre det samme.

Avantor var nestemann ut. De hadde et ledervedtak fra dagen før om å gjennomføre strakstiltakene.