Backe Prosjekt er glade for den positive utviklingen i bransjen med strakstiltak for en mer bærekraftig eiendomssektor. – Ved å knytte oss til strakstiltakene fortsetter vi miljøarbeidet vårt og bygger videre på ansvaret vi har i lokalsamfunnene landet over. Vi får en tydeligere miljøprofil å jobbe etter og ser frem til å utvikle oss videre, sier Bjørn Tore Hagness.

 

portett
Foto: Norsk Eiendom.
24.10.2019 Pressemelding fra Backe Prosjekt i samarbeid med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom: 

– Vi trenger utviklere som tar bærekraft på alvor, og det gjør Backe når de forplikter seg til å gjennomføre strakstiltakene i Veikartet, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

Et løft for eiendoms- og byggenæringen

Sammen med andre aktører i bransjen har vi nå en felles plattform for å løfte bærekraftsambisjoner og -løsninger for fremtiden. Tiltakene vil bidra til forbedringer som vil utgjøre en forskjell på kort og lang sikt.

– Backe har allerede gjort mye bra for å bygge bærekraftig. Vi er glad for at de vil strekke seg enda lengre og jobbe systematisk, ved å forplikte seg til strakstiltakene, sier Thor Olaf Askjer, adm. direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom.

Som byggherre vil vi sette tydeligere krav til entreprenørene våre på veien mot fossilfrie byggeplasser. Tiltakene vil bidra til å gi et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte og mer miljøvennlige ringvirkninger for lokalsamfunnet rundt byggeplassene.

I Backe er vi opptatt av miljø og har allerede gjort flere tiltak i prosjektene våre. Strakstiltakene fra Eiendom Norge er en forpliktelse for å opprettholde og ikke minst utvikle miljøarbeidet videre i en felles retning.

– Ved å knytte oss til strakstiltakene forplikter ikke bare Backe seg til å bidra til et mer bærekraftig samfunn, men det sender også et signal til samarbeidspartnere om hva slags byggherre vi vil være i dag og i fremtiden, Bjørn Tore Hagness, adm. direktør i Backe Prosjekt.

Allerede i riktig retning

Backe Prosjekt har hatt flere prosjekter som anses som innovative og bærekraftige. Å innføre miljøtiltak har selskapet allerede god erfaring med og tiltakene har vist seg å være svært positive for boligprosjektene.

I samarbeid med Bjørn Smith-Simonsen og arkitektkontoret Jensen & Skodvin leverte vi i 2017 boligprosjektet Huitfeldts gate 15. Det var våre to samarbeidspartnere som la grunnlaget for at boligprosjektet fikk den innovative profilen på det tidspunktet. De dro oss i en ny og riktigere retning med høye mål og nytenkning. Prosjektet ønsket spesielt å vektlegge bruk av solide og holdbare materialer i leilighetene og fellesarealene. For arbeidet med de innvendige veggene ble det benyttet panel av osp og betong og det ble valgt heltre gulv av ask. Dette gir leilighetene lang levetid og redusert vedlikeholdsbehov, samt en bokvalitet utenom det vanlige. Fasadeløsningen utpekte seg som et eget innovasjonsarbeid.

– Vi er takknemlig for at våre samarbeidspartnere dro oss i en ny retning i dette prosjektet. Huitfeldts gate var et annerledes og innovativt prosjekt for oss. Dette er vi svært stolte av og vi skal fortsette å strekke oss i våre fremtidige prosjekter da vi ser hvilken verdi dette gir, forteller Bjørn Tore Hagnes.

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere

 1. Innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer et systematikk for etterprøving og stadig forbedring.
 2. Definere nivå på hvert prosjekts bærekrafts-ambisjon
 3. Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene der bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen.
 4. Etterspørre innovasjon. Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.
 5. Utnytte takflatene basert på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt.
 6. Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger. Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.
 7. Etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter. Det betyr å stille krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport.
 8. Etterspørre fossilfri byggeplass. Langsiktig mål må være utslippsfri byggeplass, men biodiesel vil være en overgangsløsning der elektrisk drevne maskiner og utstyr ikke kan skaffes. Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys.
 9. Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. Utbygger kan for eksempel ved tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.
 10. Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensning og godt inneklima i bruksfasen.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

 1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
 2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
 3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
 5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
 6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
 7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
 9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
 10. Etterspørre fossilfri byggeplass