Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag. Det er mennesker som gir liv, men eiendomsselskapene skaper rammene. Eiendomsbransjen har et stort ansvar for at byutviklingen skjer på en bærekraftig måte.

Publisert i Fremtidens by, 27. mars 2020.
Av: Naomi Ichihara Røkkum, fagsjef næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk Eiendom

Bærekraftbegrepet omfatter sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Når dette skal omsettes til byutvikling av politikere, eiendomsaktører og andre, ser vi at mange famler i mørket.

Derfor har jeg på vegne av Norsk Eiendom gått gjennom FNs 17 bærekraftsmål, og de 169 delmålene, og sortert ut de som er relevante for eiendoms- og byutvikling. Målene er svart ut med konkrete tiltak og veiledere. Dette er viktig for at eiendomsaktører og andre byutviklere enkelt kan omsette målene i sin hverdag.

Grønn omstilling

Miljømessig bærekraft fordrer en bevissthet knyttet til energiforbruk, utslipp, materialbruk, avfall, inneklima og ressursbruk. Men også hvordan byrommene skapes på en skånsom måte for naturen.

Det viktigste verktøyet for grønn byutvikling er at eiendomsbedrifter og kommuner forplikter seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050. Veikartet har vi laget sammen med Grønn Byggallianse, og gir virksomhetene 10 konkrete strakstiltak.

Over 50 virksomheter har forpliktet seg til veikartet. De forstår at de må være frempå — både for miljø og klima, men også for å møte forventninger fra myndigheter, kunder, finansbransjen og samfunnet for øvrig.

Inkluderende byrom

Sosial bærekraft handler om den menneskelige faktoren i utviklingen eller forvaltningen av områder. Det kan være å skape bomiljøer som er inkluderende på tvers av alder og kultur eller å etablere attraktive fellesområder som legger til rette for sosiale aktiviteter.

For å gi et konkret eksempel, i en bakgård i Oslo er det benker og lekeapparat, men tomt for mennesker. I nabobakgården som er bygd året før, yrer det av liv med barn som leker og voksne som prater. Hvorfor er det slik?

Benker og lekeapparat som er plassert for tett naboens vindu eller i et skyggefullt hjørne er ikke inviterende. Når uteområder planlegges, må vi være bevisst hvordan opplevelsen vil være for dem som skal oppholde seg der.

Enkelte undersøkelser viser at hele 8 av 10 brukere av uterom er menn. Forskning viser at det er ulike kjønnspreferanser for byrom, men få er bevisst dette. Kjønnsperspektiv kan være lønnsomt da vi fra forskningen også vet at kvinner dominerer kjøp av hverdagsvarer og kulturtilbud.

Portrett av naomi ichihara røkkum

Økonomisk bærekraft

Økonomisk bærekraft ligger solid i bunn for FNs bærekraftsmål. For byutvikling handler det om å skape lønnsomhet, samtidig som vi skaper menneskevennlige og grønne byer.

Sirkulær økonomi er et nøkkelbegrep. For byutvikling kan det handle om gjenbruk og resirkulering. Ressursoptimalisering gjennom deling av felles sykler, elbiler eller reparasjonstjenester, er også tiltak som samtidig er gode tilbud.

Bærekraft er konkurransekraft. Å satse på bærekraft handler i bunn og grunn om å skape gode steder å jobbe, bo og leve.

forsiden av dokumentet med overskrift og illustrasjon som viser bærekraftsmålene
Les hele bærekraftsstrategien her.
Faksimile Fremtidens By 27. mars 2020