FNs bærekraftsmål og eiendomsbransjen2022-03-16T13:47:03+01:00

FNs bærekraftsmål og eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen utvikler stedene der folk jobber, oppholder seg og bor, og den investerer også mest kapital i Norge. Hva vår bransje leverer, vil derfor kunne ha betydelig innvirkning på oppnåelse av bærekraftsmålene og fremtidens Norge.

Flere eiendomsselskaper ønsker å være med å oppfylle FNs 17 bærekraftsmål. Vi i Norsk Eiendom skal gjøre hverdagen til medlemsbedriftene enklere, og vi har derfor tatt dypdykket i 169 delmålene for dere og funnet frem de som er relevante for vår bransje. Enda viktigere finner du også helt konkrete tips til hvordan du og din bedrift kan lykkes med å nå målene!

Klikk deg gjennom målene under eller se strategien til Norsk Eiendom i sin helhet her.

forsiden av dokumentet med overskrift og illustrasjon som viser bærekraftsmålene
Klikk her for veileder for bærekraftrapportering – ESG

Veilederen for ESG-rapportering ble lansert 20. oktober.
Her kan du lese mer.

Veilederen for ESG-rapportering ble lansert 20. oktober. Her kan du lese mer.

Ordene FNs bærekraftsmål og en logo

Relevante bærekraftsmål og konkrete tiltak

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

1.2) Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom.

1.4) Innen 2030 sikre at alle kvinner og menn, særlig fattige og sårbare personer, har lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til grunnleggende tjenester, eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, arv, naturressurser, egnet teknologi og finansielle tjenester, herunder mikrofinansiering.

1.5) Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og sårbare overfor klimarelaterte ekstreme hendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

3.9) Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

4.4) Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

5.1) Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

5.5) Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

6.3) Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

7.2) Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.

7.3) Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

8.4) Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

8.5) Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

8.8) Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

9.4) Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

11.1) Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder.

11.2) Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne samt eldre.

11.3) Innen 2030 oppnå en mer inkluderende og bærekraftig urbanisering med mulighet for en integrert og bærekraftig bosettingsplanlegging og -forvaltning som gir medbestemmelse i alle land.

11.4) Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv.

11.5) Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som rammes av katastrofer, herunder vannrelaterte katastrofer, samt i betydelig grad minske de direkte økonomiske tap i verdens samlede bruttonasjonalprodukt som følge av slike katastrofer, med vekt på beskyttelse av fattige og personer i utsatte situasjoner.

11.6) Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering.

11.7) Innen 2030 sørge for allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, særlig for kvinner, barn og eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

12.1) Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, med deltakelse fra alle land og der de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter.

12.4) Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet.

12.5) Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

12.6) Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

13.3) Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

14.1) Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av flytende vrakrester og næringsstoffer.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

15.1) Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler.

15.2) Innen 2020 fremme gjennomføring av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger og i betydelig grad øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå.

15.5) Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut.

15.8) Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter og for i betydelig grad å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer, samt kontrollere eller utrydde prioriterte miljøfremmede arter.

15.9) Innen 2020 innarbeide prinsipper om økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale planleggings- og utviklingsprosesser, strategier for fattigdomsreduksjon samt regnskaper.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

16.5) Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.

16.7) Sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.

Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom
Relevante delmål

17.17) Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

Kilder

Bygg 21 (2018). «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder»

FutureBuilt (2017). «Sykkelvennlige bygg – en veileder»

Grønn Byggallianse (2019. «Tenk deg om før du river»

Haukali, Pia Olsen (2018). «Likestilt byrom»

Likestilling- og diskrimineringsombudet (2009). «Håndbok for arbeidslivet. Likestilling og mangfold»

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse (2016). «Eiendomssektorens veikart mot 2050» og tilhørende kunnskapssenter

Norsk Eiendom (2019). «Håndbok for bærekraftig stedsutvikling»

Oslo kommune (2015). «Kompaktboliger. Policy for kvalitet i små boliger»

Resirqel for DiBK (2019). «Forsvarlig ombruk av byggevarer»

Standard Norge (2019). «FNs bærekraftsmål»

Norsk Eiendom (2020. «Mal for generelle bestemmelser»

Norsk Eiendom jobber med bærekraft

Her har vi samlet hjelpemidler fra vårt eget materiale. Se også lenker til høyre for flere kilder til kunnskap. Send oss gjerne tips til nettsider eller publikasjoner innen bærekraft som kan være til nytte for flere. 

Eiendomssektorens veikart mot 2050 viser veien mot bærekraftsmålene. De 10 strakstiltakene gir en oversikt over de viktigste endringene et eiendomsselskap bør gjøre for å bygge og drifte næringsbygg mer miljøvennlig:

Strakstiltak for små og store byggeiere 1.0

 1. Miljøsertifisér dere.
 2. Fjern fossil oppvarming.
 3. Kjøp inn giftfritt.
 4. Innfør miljø- og energiledelse, for eksempel BREEAM in Use.
 5. Kartlegg takflater.
 6. Etterspør innovasjon.
 7. Planlegg for gjenbruk av materialer.
 8. Krev reelt energibudsjett.
 9. Etterspør lavutslippsmaterialer.
 10. Etterspør fossilfri byggeplass.

Strakstiltak for små og store byggeiere 2.0

 1. Definer bærekraftambisjon i prosjektet.
 2. Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter.
 3. Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad.
 4. Nybygg skal oppnå energiklasse A eller B.
 5. Ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm og legg en plan for oppgradering av byggporteføljen til høyere energikarakter.
 6. Etterspør ombruksmaterialer.
 7. Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter og sett mål om ombrukt andel.
 8. Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere.
 9. Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon.
 10. Etterspør utslippsfri byggeplass.

Det finnes en tilsvarende liste for boligselskaper, samt en liste for myndighetene. Her kan du lese mer om strakstiltakene i veikartet.

Ved lanseringen av veikartet i juni 2016, var det to selskaper som steppet opp og ønsket å inngå en formell avtale at de faktisk ville gjennomføre de 10 strakstiltakene i løpet av et år. Det var Storebrand og Avantor. Dette fikk raskt oppmerksomhet, hvilket førte til at flere selskaper ønsket å tilslutte seg strakstiltakene.

Avtale om tilslutning

Ønsker du og din bedrift forplikte dere til strakstiltakene? Ta kontakt med Vidar Fiskum for en prat. Her kan du lese mer og laste ned avtaledokumentene.

Tilsluttede selskaper innen næringseiendom og bolig

Per i dag er det disse selskapene som har tilsluttet seg De 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050:

Strakstiltak 1.0

Private eiendomsselskap

 • Anthon Eiendom
 • Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (Folkets hus)
 • Avantor
 • Aspelin Ramm
 • Bane NOR Eiendom
 • Backer
 • Backe Prosjekt
 • Braathen Eiendom
 • DEAS Asset Management
 • DNB Næringseiendom
 • Entra
 • Ferd Eiendom
 • Fram Eiendom
 • Fabritius Gruppen
 • Höegh Eiendom
 • Hundholmen Byutvikling
 • J.B Ugland Eiendom
 • Linstow
 • Klaveness Marine
 • KLP Eiendom
 • Mallin Eiendom
 • Mustad Eiendom
 • Møller Eiendom
 • Neptune
 • NCC Property Development
 • Nordea Liv Eiendom
 • Nordr Norge
 • NorgesGruppen Eiendom
 • Oslo Areal
 • Oslo Pensjonsforsikring
 • Oslo S Utvikling
 • OBOS Eiendom
 • Oxer Eiendom
 • Profier
 • R. Kjeldsberg
 • Studentsamskipnaden SiO
 • Selvaag Eiendom
 • Storebrand Eiendom
 • Ticon Eiendom
 • Værste

Forvaltere

 • Malling & Co
 • Newsec Basale
 • Union Gruppen

Offentlige eiendomsselskap

 • Bærum kommune Eiendom
 • Forsvarsbygg
 • Helse Sør-Øst
 • Kultur- og Idrettsbygg
 • Omsorgsbygg
 • Statsbygg
 • Universitetet i Oslo Eiendom
 • Undervisningsbygg

Boligutviklere

 • AF Eiendom
 • Avantor
 • Det Norske Diakonhjem
 • Ferd Eiendom
 • Fredensborg Bolig
 • Nordr Norge
 • OBOS Nye hjem
 • Oslo S Utvikling
 • Stor-Oslo Eiendom
 • Skanska Eiendomsutvikling
 • Ticon Eiendom
 • Urbanium
 • USBL

Boligutviklere 2.0

 • Avantor
 • Boligbyggelaget USBL
 • Nordr Norge
 • OBOS Nye hjem
 • Oslo S Utvikling
 • Skanska Eiendomsutvikling
 • Stor-Oslo Eiendom
 • Ticon Eiendom

Strakstiltak 2.0

 • Aspelin Ramm Eiendom
 • Avantor
 • Braathen Eiendom Forvaltning
 • DNB Næringseiendom
 • Eiendomshuset Malling & Co
 • Entra
 • Fabritius Gruppen
 • Hundholmen Byutvikling
 • Höegh Eiendom
 • KLP Eiendom
 • Mallin Eiendom
 • Mustad Eiendom
 • Møller Eiendom
 • Nordea Liv Eiendom
 • Nordr Norge
 • OBOS Eiendom
 • Oslo Areal
 • Skanska Commercial Development
 • Skanska Eiendomsutvikling
 • Storebrand Eiendom
 • Ticon Eiendom
 • USBL

I tillegg har SINTEF Byggforsk og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) formelt stilt seg bak strakstiltakene.

  Grønn Byggallianse forvalter BREEAM og er vår samarbeidspartner om miljøspørsmål. Her kan du laste ned veiledere, tipshefter og BREEAM-manualer – og mye mer

Kutt kostnader og klimautslipp fra byggeplasstransport – Veileder fra 2021 fra Bellona med tre tiltak for byggherrer

  Ny veileder til miljøinformasjonsloven

 Flere filmopptak fra møter på byggalliansen.no  (Se også historisk arkiv på YouTube)

  Tidligere NGBC – nå slått sammen med Grønn Byggallianse – har også noen filmer på YouTube, bl.a. om avfallshåndtering

 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder
Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse ledet Bygg21 sin arbeidsgruppe for gode bygg og områder. Arbeidet resulterte i tre rapporter, som ble lansert våren 2018.

 Årlige klimagassutslipp fra BAE-næringen
Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak for BNL, og ser på årlige utslipp fra 2008 -2017 basert på statistikk fra SSB.

  Forbildeprosjektene til FutureBuilt

  FutureBuilt viser opptak fra sine møter, bl.a. den årlige konferansen med foredragsholdere fra hele verden

  Miljø- og klimastrategi for eiendomsavdelingen til Universitetet i Oslo

 Energianalyse for bygningsmassen i Oslo. Scenarioanalyse av energibruk og klimagassutslipp 2009-2040. En rapport med finanisering fra Klimaetaten fra FME ZEN/NTNU.

 Opptak fra Oslo Urban Arena – Wasteland Lilleakerbyen. Et spennende panel under ledelse av Kristin Halvorsen​, diskuterer hvordan vi sammen kan kickstarte sirkulære byggemetoder i Norge.

Go to Top