− Vi ønsker at alle barn og unge skal vokse opp i sikre, sunne og stimulerende omgivelser, uansett hvor i landet de bor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun gir nå ut en ny veileder, som viser fylkeskommuner og kommuner hvordan de bruke planlegging for å ivareta barn og unge.

− Mange kommuner og fylkeskommuner gjør en god jobb i dag, men fra flere hold har departementet fått høre at barn ikke blir høyt nok prioritert i planprosesser og at dette kan føre til færre, mørkere og ofte små oppvekstmiljø som ikke egner seg for lek, fortsetter Mæland.

Noen får til gode resultater

NIBR og OsloMet har sett på hvordan hensynet til barn blir ivaretatt i kommunal og regional planlegging. Undersøkelsen bekrefter at barns egen medvirkning i planprosesser i svært liten grad følges. Unntaket er noen av de store kommunene, som involverer unge og får til gode resultater.

Byggesaksbehandlingen er viktig for å skape gode oppvekstvilkår

− Jeg ønsker mer oppmerksomhet om hvordan vi kan ivareta barn og unges behov gjennom planlegging og byggesaksbehandling. Derfor er jeg veldig glad for å at vi har en ny temaveileder om dette, sier Monica Mæland.

Veilederen Barn og unges interesser i plan og byggesak skal være et konkret hjelpemiddel for å sikre barn og unge interesser. Temaveilederen viser hvor viktig flerfaglig samarbeid og medvirkning fra barn og unge er, og hvordan planlegging kan brukes for å ivareta barn og unge når by-, bo- og oppvekstmiljø utvikles og endres.

Forside av veilederen med et smårolling på lekeplass

Klikk på bildet over for å laste ned veilederen som PDF eller gå inn via knappen under for nettversjonen. Underveis vises det til andre aktuelle publikasjoner som departementet har gitt ut, og veilederen vil etter hvert bli supplert med eksempler på bruk av planer, arealformål, planbestemmelser, medvirkning m.m.

Veileder om barn og unge i plan og byggesak