Leder november 2018

portrett thor olaf askjer

Hvor ofte hører vi ikke ord som klimakrise, sirkulær økonomi, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. Det er bare noen av begrepene i denne sjangeren det skrives og predikes om så å si hver dag. Det er kanskje ikke så rart noen og enhver kan bli slitne av så store ord, som inneholder så mye og som er så krevende å oppfylle.

Noen blir slitne av å tenke på en ny uke på jobb. Andre ser frem til ny uke med nye muligheter. Bærekraftsutfordringene er så omfattende at de lett kan ta motet og pusten fra oss. Men konsekvensene er så alvorlige at vi ikke kan tillate verken oss selv eller noen andre å ikke møte opplagt på jobb overfor disse oppgavene.

Derfor må vi sette mot i hverandre. Alle må gjøre noe. Vi må tro at teknologien vil hjelpe oss. Men vi kan ikke forholde oss passive og vente at teknologien alene vil gjøre susen.

På veien til velstand for de mange har vi drevet rovdrift på naturressursene. Jordens befolkning øker sterkt, og det finnes ikke nok råvarer til å opprettholde en anstendig velstand. Forurensningene i havet og på land truer ikke bare artsmangfoldet, men de er en direkte trussel mot matproduksjonen. Den globale oppvarmingen fører til at store befolkningsgrupper blir drevet på flukt på grunn av tørke og havnivåstigning. Det er god grunn til å anta at de flyktningestrømmene vi til nå har sett, er svært begrenset i forhold til hva som vil følge av virkningene av den globale oppvarmingen. Bedret kommunikasjon på alle plan fører til at ulikheter i levestandard, helse, utdanning, kjønnsbalanse, arbeidsforhold mv ikke vil bli akseptert. I dette ligger en betydelig trussel i form av destabilitet i politikk med fare for krig og opprør.

FN har definert sine 17 bærekraftsmål for at vi skal kunne oppnå miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Bare på denne måten skaper vi anstendige vilkår for våre barn og barnebarn. FN snakker i IPPC-rapportene om et vippepunkt. Hvis vi ikke snur de negative trendene raskt nok, vil den globale oppvarmingen få irreversible konsekvenser. Mye godt arbeid gjøres. Det haster med å ta nye og kraftfulle grep.

Vi som jobber i eiendomsbransjen har et særlig ansvar. Hvordan byggene, byene og tettstedene bygges, utformes og driftes har stor påvirkning på hvor raskt og i hvilken grad vi kan oppfylle bærekraftsmålene. Det synes ganske åpenbart at vi må innføre lukkede materialkretsløp og at vi må benytte fornybar energi. Vi må øke gjenbruk, og avfall må bli en ressurs. Men som utviklere av bygg, byer og tettsteder må vi også utforme omgivelsene slik at de inspirerer til mangfold, til utvisking av sosiale og kulturelle forskjeller og til anstendige arbeidsvilkår for alle. Det hele må gjøres økonomisk lønnsomt for den enkelte og for samfunnet.

Hvis alle tar et tak, har vi gode muligheter for å lykkes. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og når du har gjort et godt stykke arbeid, er det lov å være sliten.

Thor Olaf Askjer