Leder desember 2017

portrett thor olaf askjer

Mange av våre medlemmer blir møtt med krevende rekkefølgebestemmelser og tyngende utbyggingsavtaler. De fleste utbyggere har forståelse for at kommunene trenger finansiering av infrastrukturtiltak, og at utbyggingsbidrag er et nødvendig tiltak som dessuten er forankret i Plan- og bygningsloven. Det er også forståelse for at infrastrukturtiltak øker verdien av utbyggingsområdene. Det er først når byrdefordelingen oppleves urimelig, at man spør seg hva loven hjemler.

Vi har klare indikasjoner på at enkelte store kommuner praktiserer i strid med lovens kriterier om nødvendighet, forutsigbarhet og andelsmessighet. Disse kriteriene er direkte hentet fra lovens bestemmelser når det gjelder hva som kan inntas i en utbyggingsavtale.

Selv om vi har en klar oppfatning av at kommunene utnytter uklarheter i loven i sin favør, kan vi ikke være aldeles sikre på at kommunene tar feil. Det kan hende lovgiver har ment at kommunene skal skaffe seg alle sine inntekter til infrastruktur gjennom «utbyggingsskatt». Vi kan ikke utelukke at kommunene er avhengig av ekstra inntekter for å makte utbygging av infrastruktur til en voksende by. Muligens kan lovgiver ha ment at kommunen skal putte moms i egen lomme. Men vi tviler sterkt.

Burde ikke disse inntektene skaffes ved ordinære skatteinnganger? Et utbyggingsbidrag blir ført direkte videre til boligkjøper og til leietager av næringslokaler. Boligprisene stiger. Det klages ofte på høye boligpriser og at deler av befolkningen sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Da blir det kanskje feil å legge økte byrder på boligkjøperne?

Norsk Eiendom har nylig vedtatt en boligpolitikk kalt «Bolig som grunnlag for livskvalitet«. Her utfordrer vi så vel boligbyggere som myndigheter til å tenke og handle annerledes og mer ambisiøst. Så vidt vi har forstått har vi og politikerne de samme høye forventninger til bærekraftige boområder. Her kan vi komme virkelig langt. Vi kan bli et foregangsland i å legge til rette for livskvalitet til beste for oss selv og kommende generasjoner. Dette kommer ikke til å skje aldeles av seg selv. Vi må samarbeide og spille hverandre gode.

Mange boligprosjekter har virkelig gode kvaliteter. Prosjekter som fremdeles ligger på tegnebrettet, har fantastiske ambisjoner om «liveability», «plusshus» og andre kvaliteter i verdensklasse. Men utbyggerne blir ikke spesielt inspirert til å yte langt utover forskriftenes krav når de – rett eller galt – har den oppfatning at kommunene skyver urimelige store kostnader over på dem.

Det synes åpenbart at Norsk Eiendom må bidra til å bringe klarhet i situasjonen. Dette er en av mange saker vi arbeider med for tiden.

Thor Olaf Askjer