Leder august 2018

portrett thor olaf askjer

Statistisk Sentralbyrå slapp i sommer en rapport om bostedssegregering. Det opplyses at Norge i perioden 2005 til 2017 fikk mer enn dobbelt antall innbyggere med innvandrerbakgrunn. Rapporten viser at innvandrerandelen øker i de fleste bynære områder, mens enkelte bydeler blir mer innvandrertette. Aftenposten har i sakens anledning intervjuet en eldre herremann som bor i en av bydelene i Oslo der andelen av innvandrere går ned. Mannen svarer at han ofte møter folk med annen kulturell bakgrunn enn han selv. Han kan stolt fortelle at han daglig ser aupairer på butikken!  En av hensiktene med å tilby aupairer opphold i norske hjem er rett nok å drive kulturutveksling. Men det er vanskelig å se for seg at to-tre aupairer på butikken på Oslo beste vestkant i særlig grad bidrar til integrering.

Vi leser nyheter fra den store verden om at det innføres tollbarrierer for i utgangspunktet å beskytte nasjonale interesser. Nyheten skaper bekymring, antagelig mest fordi vi er engstelige for at tollbarrierene vil ramme oss selv her på berget.

Vi leser om nasjonalistiske partier på fremmarsj i store deler av Europa. Nyhetene skaper uro og ubehag hos de fleste av oss – trolig fordi vi vet så inderlig vel hvilket helvete som fulgte av nasjonalistisk tankegods i mellomkrigstiden.

Vi leser om flyktningestrømmer til vårt kontinent som aldri synes å ville avta. Nyhetene skaper uro av både legitime og av mindre elskverdige grunner.

Det finnes fremdeles folk som fremholder den ariske rase som uovertruffen. Aftenposten skrev nylig om Ulysses – en liten by i USA som karakteriseres som et kraftsentrum for høyreekstrem tenkning. Ved innkjøringen til byen finner man et hus som er dedikert til Adolf Hitler!

Hvis du har hengt med i artikkelen så langt, vil du kanskje begynne å undre på hva disse refleksjonene har å gjøre i en spalte som denne.

Graden av innvandring vil variere med ulike forhold ute og hjemme. Men uansett hvor restriktive norske myndigheter vil være, vil andelen av den norske befolkning med innvandrerbakgrunn fortsette å øke. Hvor godt de skal få det, og hvor godt vi skal få det selv, vil avhenge av hvor godt integreringen skjer. Siden det er vår bransje som i stor grad preger steds- og byutviklingen, vil integrering også være en oppgave for oss. Som boligutviklere kan vi selvfølgelig velge å overse problemet. Hvis vi i større grad legger til rette for mangfold i våre boområder, har vi store sjanser til å lykkes. Hvis vi ikke engasjerer oss i problemstillingen, kan vi velge å vente til myndighetene forsøker å ta kontrollen. Det er ikke sikkert det blir bra – verken for integrering og mangfold eller for oss om eiendomsutviklere.

Vårt ønske om minst mulig fremmed i eget nabolag kan ha sine gode grunner. Om vi likevel våger å være nysgjerrige på hva andre kulturer har å bringe til torgs, er det godt mulig at forskjellene fører til mangfold og berikelse i stedet for segregering og motsetninger. God tilrettelegging i boområdene vil kunne hjelpe oss på veien. Om ikke annet kjøper vi oss på den måten goodwill hos reguleringsmyndighetene, som er nødt til å ta disse spørsmålene på alvor.

Thor Olaf Askjer