Dette er Norsk Eiendom

Norsk Eiendom er en bransjeforening for private eiendomsaktører i Norge med ca 220 medlemmer. Våre medlemmer utvikler bolig- og næringseiendom, samt drifter og forvalter næringseiendom. De representerer nærmere 30% av landets næringsbygg.

Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og forutsigbare rammebetingelser for samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig steds- og byutvikling.

Norsk Eiendom prioriterer sin innsats innenfor de tre områdene næringspolitikk, bransjeutvikling og medlemsservice. Gjennom dette arbeidet jobber vi for at norsk eiendomsbransje skal bli mer synlig, kunnskapsbasert og seriøs.

Norsk Eiendom er tilsluttet NHO og er en del av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Foreningens vedtekter
Forsiden av trykksaken Mål og strategi for Norsk Eiendom

Styret i Norsk Eiendom vedtar år om annet en strategi. Dokumentet t.v. uttrykker de mål og strategier som styret vedtok i august 2017, og beskriver hvilken bransje vi arbeider for og hvordan vi ønsker at den skal utvikles. Dette avføder hva slags forening vi trenger for å bygge opp under en ønsket utvikling i bransjen. Foreningens aktiviteter deles i tre hovedgrupper: Næringspolitisk arbeid, Bransjeutvikling og Medlemsservice.

Med basis i dette dokumentet vedtar styret hvert år en handlingsplan. Handlingsplanen blir forelagt generalforsamlingen som grunnlag for årets budsjett.