Digitalt veikart 2.0 lansert

Rapporten er laget for byggherrer, eiere og bruker av yrkesbygg, så vel som leverandører og entreprenører. – Her er det både generelle råd for digitalisering i bedriften, men også konkrete anbefalinger for eiendomsbesittere, sier adm. direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl. 

Digitalisering må inn i styrerommene, og må ikke kun dreie seg om å løse enkeltoppgaver eller BIM. Vi må i større grad finne måter å jobbe på som gjør at vi digitaliserer sammen og ikke hver for oss.

Se hele rapporten.

Generelle råd

 1. Ha alltid en forretningsmessig tilnærming til ny teknologi.
 2. Man må ha eierskap og lederskap fra toppen, og ikke overlat dette til IT-sjef og IT-avdeling.
 3. Digitaliseringsstrategien må forankres i bedriftens strategi og forretningsplaner. Sørg også for forankring i styret.
 4. Sett klare mål for hva digitalisering skal gi, som kostnadskutt, salgsøkning, produktivitets, HMS og CO2-reduksjon.
 5. Mobilisér og involvér hele organisasjon. Ikke gjør dette til en oppgave bare for spesialistene.
 6. Ikke glem viktigheten av å endre arbeidsprosessene og forretningsmodellene.

Anbefaling til eier og bruker av yrkesbygg

De som eier og bruker yrkesbygg skal ta utgangspunkt i egen bærekraftsstrategi og digitaliseringsstrategi for selskapet som helhet og for det aktuelle bygget. Det anbefales å etablere «slim-BIM» for hele bygnings­porteføljen for løpende berikelse av digital kunnskap om egne bygg. Videre bør du bruke driftsdata til å etterprøve om prosjekterte løsninger innfris og til å optimalisere driften.

Ved ombygging eller større vedlikeholdsoppgaver må man identifisere de digitale løsninger du allerede har, og som skal gjelde etter ombyggingen. Deretter bør du beskrive hvilke prosesser som ønskes digitalisert og kvantifisere rasjonaliseringsgevinsten. Det er viktig å beskrive hva som skal legges inn i slim-BIMen og hvordan dette skal gjøres. Merk – all koding og alle komponenter i byggautomasjon og administrative digitale løsninger bør være leverandøruavhengige og de skal kommunisere fritt med dine øvrige løsninger. Til slutt er det vesentlig å varsle leverandører at det (på sikt) vil bli stilt krav til maskinlesbar produktinformasjon (PDT) for alle komponenter til dine bygg.

Eksempel fra Statsbygg

Statsbygg har inngått avtale om droneinspeksjon av tak og fasader, en teknologi som de tror skal gi kunne gi stor gevinst for eiendomsnæringen. Ambisjonen er autonom inspeksjon i løpet av 3-5 år, for å redusere kostnader, gi mer effektive prosesser og redusert risiko for at ansatte skader seg. Dataene kan analyseres på tvers av eiendommene, og lagres i en skyløsning som er felles for hele porteføljen hvilket effektiviserer styringen av eiendommene og fører til minimalt behov for lokal tilstedeværelse.

Norsk Eiendom mener: Bruk av bestillermakt for å få til digitalisering

De største offentlige byggherrene har i lengre tid stilt krav til bruk av digitale verktøy for planlegging av nybygg og større rehabiliteringsprosjekter. Det har vært vanskelig å måle rasjonaliseringsgevinsten. Private byggherrer har i mindre grad etterspurt digitalisering for sine byggeprosjekter. Den digitalisering som har skjedd, har hovedsakelig vært drevet av arkitekter og rådgivende ingeniører. Innen FDV av eiendom har det i lengre tid eksistert en rekke digitale løsninger. Disse kommuniserer ikke med den digitalisering som er gjort i byggefasen og systemene kommuniserer ikke med hverandre.

Digitalisering kan bidra til:

 1. Dempe kostnadsutvikling på entreprisesiden
 2. Bidra til å dokumentere CO2-avtrykk i bygge- og driftsfasen
 3. Håndtere gjenbruk av materialer
 4. Bidra til bedre og mer rasjonell oppfyllelse av offentligrettslige, kunderelaterte og eieres krav til dokumentasjon
 5. Bidra til bedre Sikkerhet helse og arbeidsmiljø (SHA) både i byggefasen og i driftsfasen
 6. Forenkle og trygge transaksjoner

Norsk Eiendoms råd til ledelsen:

 1. Bestill alltid digital tvilling for bygging og digital tvilling for drift når du bestiller nybygg eller rehabilitering
 2. Etabler slim-BIM for hele din bygningsportefølje for løpende berikelse av digital kunnskap om dine egne bygg
 3. Krev av dine leverandører at det leveres maskinlesbar produktinformasjon (PDT) for alle komponenter til dine bygg
 4. Krev av dine leverandører av byggautomasjon at de garanterer at all koding og alle komponenter er leverandøruavhengig
 5. At all informasjon skal legges inn kun en gang og fortrinnsvis hentes fra digital tvilling for bygging
 6. Etterspør BIM-modeller som funker både i planleggingsfasen og i FDV.
2021-03-28T09:25:17+02:0013. oktober 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top