På vei mot et paradigmeskifte

Norsk Eiendom startet dette prosjektet høsten 2014 for å se på hva som skal til for å oppnå vesentlige forbedringer i planprosessene. Bakgrunnen for initiativet er at reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven tar lengre og lengre tid. Dette er en trussel mot verdiskaping i steds- og byutvikling i form av både tid og annen ressursbruk, men også mot planenes innholdsmessige kvaliteter. Det er ikke gitt at lang saksbehandlingstid gir bedre planer.

Rapporten og tilhørende illustrasjon beskriver Norsk Eiendom sine forslag og anbefalinger for å oppnå vesentlige forbedringer i planprosessene. Rapporten er basert på prosjektgruppens arbeid. I desember 2015 lanserte Norsk Eiendom rapporten og overrakte denne til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En god planprosess kjennetegnes ved et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom de involverte parter. Dette prinsippet lå til grunn da prosjektgruppen ble sammensatt. Norsk Eiendom mente derfor at alle viktige parter i en planprosess burde være representert i prosjektet slik at man kom frem til de beste løsningene.

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom (prosjektleder)
  • Magnar Danielsen, fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Liv Oxaal Kaasen, seniorarkitekt, Plan- og bygningsetaten i Oslo
  • Tone Gjertsen, advokat, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
  • Christian Falch Kjellsen, sivilarkitekt og fagansv. Plan, AT Plan og arkitektur AS
  • Rune Breivik, prosjektsjef, ROM Eiendom AS
  • Terje Løvold, prosjektdirektør, Avantor AS

Noen av forslagene i rapporten krever endring av lov eller forskrift, mens mange krever endringer i kommunenes egne rutiner og prosesser. Også utbygger/forslagsstiller må gjøre endringer og tilpasse seg de nye forslagene. Skal vi Iykkes med disse endringene, må alle involverte parter i en planprosess være villig til å tilpasse seg den nye prosessen.

Etter innledende vurderinger av alternative løsninger, kom prosjektgruppen frem til at det mest hensiktsmessige er å basere prosjektets anbefalinger og forbedringsforslag på eksisterende lovverk og rutiner. Nettopp det mener vi styrker sannsynligheten for og realismen i at forslagene vil bli implementert i bransjen. Vi mener forbedringsforslagene langt på vei løser dagens utfordringer i planprosessen. Et særlig viktig element i rapporten er at vi har satt gjennomføring og realisering av selve planen i fokus.

Godt samarbeid og effektive prosesser krever at partene har tillit til hverandre. Rapportens anbefalinger om forutsigbare og åpne prosesser, økt forståelse for hverandres roller og tilrettelegging for konstruktiv medvirkning er forhold som vi mener fremmer tillit mellom partene.

Norsk Eiendom har stor tro på at dersom vi lykkes med å ta i bruk de foreslåtte endringene, vil vi stå rustet til å møte kommende utfordringer knyttet til vekst og utvikling av byer og tettsteder her til lands. Implementeringen av løsningsforslagene forutsetter et fortsatt godt og konstruktivt samspill mellom myndigheter og næringen. Norsk Eiendom er på sin side både motivert og klar til å fortsette dette samarbeidet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har høsten 2015 forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven ute på høring. Forslagene er et ledd i Regjeringens forenklingsarbeid og søker å bidra til mer effektive planprosesser. Denne høringen kom ut underveis i vårt arbeid. Noen av forslagene som departementet legger frem er sammenfallende med våre forslag. I denne rapporten velger vi likevel å ta med alle forslagene våre, selv om noen av dem allerede ligger ute i departementets høring. I all beskjedenhet er vi stolt over at KMD i sitt høringsbrev skriver at de har hentet inspirasjon til sitt forenklingsarbeid blant annet gjennom deltakelsen i vårt prosjekt.

Det er denne høsten utarbeidet to rapporter som berører reformbehov og forenkling av planarbeid. Den ene er denne rapporten, Effektive planprosesser. Den andre er rapporten fra Bolig- og infrastrukturprosjektet, som er gjennomført av BNL i samarbeid med Boligprodusentenes Forening og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg. Prosjektene er koordinert og utfyller hverandre. Effektive planprosesser går spesielt inn på en styrt og forutsigbar gjennomføring av selve planprosessen. Bolig- og infrastruktur har et mer overordnet perspektiv på plansystemet og helhetlig planlegging. Begge rapportene kommer med løsningsforslag for å gjøre planer mer gjennomføringsorienterte og dialogbaserte.