Norsk Eiendom samlet nylig sine medlemmer og IT-leverandører til felles workshop om digital eiendomsledelse. – Tanken er at bestillere og leverandører må samarbeide for å utvikle gode digitale løsninger for bransjen, sier Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.

carl henrik borchsenius sammen med noen av deltagerne

Bakgrunnen for workshopen er behovet bransjen har for gode IT-systemer som løser sine oppgaver effektivt og utveksler data i åpne formater. For å bidra til dette har Norsk Eiendom utarbeidet et grunnlagsdokument for digital eiendomsledelse. Dette dokumentet beskriver hva eiendomsselskapene trenger og hvilke krav de har IT-løsningene. IT-selskapene med sin kompetanse og løsninger må nå svare opp hvordan dette kan løses. For å lykkes med dette er det avgjørende med et konstruktivt samarbeid mellom bestillere og leverandører. Denne workshopen var første samling for å legge til rette for et slikt samarbeid.

– Mange oppgaver og aktiviteter som i dag gjøres analogt og manuelt, er godt egnet for å kunne utføres digitalt og automatisert. Suksessfull implementering av digitale løsninger i alle ledd i verdikjeden, vil i betydelig grad bidra til effektivisering og kvalitetsforbedringer i vår bransje. For å få til dette må vi digitalisere sammen, noe denne workshopen er et godt eksempel på, sier Carl Henrik Borchsenius.

– Et hovedprinsipp i vårt arbeid og anbefalinger er åpne, ikke-proprietære dataformater. Et slikt prinsipp mener vi vil føre til at samme type data kun behøves å legges inn ett sted. For eksempel arealoversikten for et bygg skal kun ligge ett sted. Andre funksjoner, som husleiefakturering eller vedlikeholdsplaner, henter det til enhver tid korrekte arealet fra samme sted. Et slikt åpent dataformat mener vi også vil gjøre det mulig å nyttiggjøre seg informasjon fra prosjektfasen og over i forvaltningsfasen, avslutter Borchsenius.

workshopdeltagerne i gruppearbeid