– Parismålet og en ny sirkulær økonomi

Offisiell lansering 23. juni: Daglig leder i Grønn Byggallianse overleverer veikartet til Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Veikartet er en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

Veikartet er ikke bare en veileder for alle innen eiendomsutvikling, men inneholder også innspill til tiltak som myndighetene bør gjennomføre for å bidra til at bransjen når sine mål. Veikartet er også et innspill til Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft. Dette utvalget skal høsten 2016 foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom er svært tilfreds med å kunne presentere veikartet, – Byggene våre skal prestere på veien og langt inn i til nullutslippssamfunnet, sier Askjer. – Derfor har vi analysert hva som sannsynlig vil skje på miljøområdet fremover. Veikartet er vår beste antagelse i dag. Vi er forberedt på at terrenget vil endre seg underveis. Da vil vi også måtte justere kartet. Det ville være uansvarlig av oss å unnlate å tegne et kart allerede nå.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

 • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
 • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
 • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
 • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
 • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
 • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
 • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
 • Etterspørre fossilfri byggeplass

10 anbefalte strakstiltak til myndighetene

Incentiver

Grønne bygg, det vil si bygg som tilfredsstiller gitte miljøkrav, bør premieres gjennom incentivordninger som:

 • egen byggesaksbehandler som bidrar til prioritert og løsningsorientert saksbehandling
 • reduserte byggesaksgebyrer
 • handlefrihet til økt utnyttelsesgrad i reguleringsplaner
 • lavere eiendomsskatt

Økonomiske støtteordninger

 • Videreutvikle Enova-støtte til ambisiøse forbilde prosjekter og eksisterende bygningsmasse, med krav om måloppnåelse i reell drift
 • Innføre Enova-støtte til energiledelse i bygg

Reguleringer

 • Etablere en rehab-TEK med funksjonskrav tilpasset eksisterende bygg
 • Etablere dokumentasjonskrav til eksisterende miljøkrav til materialer i TEK
 • Innføre komponentkrav i tråd med Klimaforliket
 • Innføre krav om å dokumentere klimagassutslipp fra bygg i TEK, inklusive utslipp fra energibruk og materialer