Betaler vi vår skatt med glede – eller er det på tide å si fra?

Betalingsviljen for skatt henger sammen med at skattesystemet oppfattes rimelig og rettferdig. Fra myndighetens side er skatt nødvendig for å finansiere fellesskapets oppgaver. Samtidig benytter myndighetene ulike skatter og avgifter for å motivere eller dempe spesifikke aktiviteter.

Selv om det er allment akseptert at alle skal betale skatt, er det legitimt at bedrifter og eiere søker å optimalisere sin skatt for i stedet å finansiere egen vekst og utbytte til eierne. Mange vil hevde at «skatt etter evne» burde være et tydeligere prinsipp. I den forbindelse er det nyttig å minne om at netto overskudd fra næringslivet er den viktigste kilden til investering i vekst som også kommer hele samfunnet til gode…

Som flere ganger tidligere når vi ikke helt vet hvordan vi skal angripe en problemstilling, inviterer vi medlemmene til en EiendomsTank. Vi vil få en kort innledning om ulike sider ved skatt knyttet til eiendom. Deretter setter vi temaet under debatt.

Bakgrunn

Med ujevne mellomrom får Norsk Eiendom innspill fra medlemmene om det de opplever som urimelig skattenivå – gjerne som følge av reelle skjerpelser knyttet til særlige skatter eller avgifter. Da skattespørsmålene var oppe til konkret vurdering for noen år tilbake, konkluderte vi med at det verken var politisk relevant eller objektivt sett rimelig å forvente gjennomslag for en retorikk knyttet til skjerpede skatter. I løpet av de siste 5 – 7 årene har det skjedde en rekke endringer som i sum rammer en del av medlemmene. Avhengig av den enkelte bedrifts virksomhetsområde, er ikke skatteskjerpelsen like påfallende for alle. Skatteposisjonen er også avhengig av eierform og til en viss grad hvor i landet man opererer.

For at vi skal vite om vi med rimelig sikkerhet kan si hvorvidt eiendom er skattenøytralt i forhold til andre aktivaklasser, har styret i Norsk Eiendom vedtatt å skaffe et solid faktagrunnlag. Vi bør særlig se på de områder hvor det har skjedd endringer og hva disse endringen konkret har medført av skatteskjerpelser. Vi må også se på hvordan skatter og avgifter summerer seg til et samlet nivå.

Det vil uansett være nyttig for medlemmene å få en inngående forståelse av hvordan skatteposisjonen faktisk er uavhengig av hvorledes den oppleves.

Dette arbeidet skal i denne omgang ikke si noe om hvilket lobbyarbeid som eventuelt skal settes i verk. Det er først etter at vi har fått samlet et faktagrunnlag styret vil vurdere om og eventuelt hvordan vi skal arbeide næringspolitisk med dette.

Forberedelse

Som en god forberedelse bør dere tenke særlig gjennom hva dere opplever som skatteskjerpende de siste årene. Er det rentbegrensningsreglene, er det formuesskatten, den kommunale eiendomsskatten eller er det utbyggingsavtalene? Det er faktagrunnlaget vi er ute etter.

EiendomsTanken er en debattform som Norsk Eiendom benytter til flere viktige temaer. Vi er veldig opptatt av at det skal komme noe ut av debatten. Før vi går fra hverandre, skal vi vite hva vi skal gjøre videre med det vi har debattert.

glassfasade med spieling av heisekran og norsk eiendom logo foran

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 4. april kl 8.00-10.00
Kaffe og rundstykke fra kl 07.30

Sted: Næringslivets hus
Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo
Møterom Slekten i 2. etasje

Meld deg på her
Frist for påmelding er 3. april.

Møtet er gratis og forbeholdt medlemmer i Norsk Eiendom. Av hensyn til praktiske forhold er det nødvendig med bindende påmelding. Vi har begrenset plass så prinsippet om førstemann til mølla gjelder.
EiendomsTanken er en debattform som Norsk Eiendom benytter til flere viktige temaer. Vi er veldig opptatt av at det skal komme noe ut av debatten. Før vi går fra hverandre, skal vi vite hva vi skal gjøre videre med det vi har debattert.