Plan- og bygningsloven er endret for å legge til rette for en bedre håndtering av overvann i arealplanleggingen. Endringene følger opp Overvannsutvalgets forslag til lovendringer slik de fremgår av NOU 2015:16. Kommunene vil med endringene få flere muligheter og en tydeligere hjemmel til å ta i bruk kommuneplaner og reguleringsplaner for å ivareta hensynet til vanndisponering. Målene for overvannshåndtering er å forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å utnytte overvann som ressurs. 

Les mer her

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn