3 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Bærekraftsmål 3 har relevant delmål at innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord. Klikk på ikonet for å lese mer.

6 Rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmål 6 har relevant delmål at innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og ombruk. Klikk på ikonet for å lese mer.

14 Liv under vann

Bærekraftsmål 14 har relevant delmål at innen 2025 redusere forurensing av havet. Klikk på ikonet for å lese mer.

15 Livet på land

Bærekraftsmål 15 har relevante delmål at stanse tap av biologisk mangfold.

  • Sikre bevaring av og gjenopprette ferskvannsbaserte økosystemer
  • Stanse avskoging og øke gjenoppretting og nyplanting.
  • Utrydde prioriterte fremmede arter og stoppe innføring og spredning av dem.
  • Integrere verdien av <strong>økosystemer og biologisk mangfold</strong> i fattigdomsbekjempelse og i regnskap.

Klikk på ikonet for å lese mer.