Lovkrav - Likestillings- og diskrimineringsloven: Kjønnslikestilling

Likestillings- og diskrimineringsloven har aktivitets- og redegjørelsesplikt, som innebærer at man må redegjøre for:

a) faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten og;

b) arbeidet virksomheten har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Plikten gjelder bl.a. for bedrifter med 50 ansatte eller mer eller med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det.

5 Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 5 har relevante delmål at gjøre slutt på diskriminering av kvinner og jenter og sikre dem like muligheter til ledende stillinger. 

Klikk på ikonet for å lese mer.