Katharina Bramslev og Carl Brynjulfsen sitter med pen i hånd for å signere, og Carl Henrik Borchsenius og Knut M. Tolo står bak.

Ferd Eiendom utvider miljøprofilen fra bolig til hele eiendomsporteføljen ved å signere strakstiltakene for eiendomsselskap i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Vi ønsker å stå tydelig frem med våre miljøambisjoner, sier Carl Brynjulfsen, direktør i Ferd Eiendom.

På bildet nederst fra venstre: Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev og direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom. Øverst Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom og utviklingsdirektør Knut M. Tolo i Ferd Eiendom.
 
19.06.2019 Pressemelding fra Ferd Eiendom, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom:

Ved å signere også 10 strakstiltak for eiendomsselskap forplikter Ferd Eiendom seg til at det bygges og driftes grønt også i deres næringsbygg. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen.

Ferd har tidligere forpliktet seg til 10 strakstiltak for boligutviklere, men utvider forpliktelsen til hele eiendomsporteføljen. Ferd har 200.000 kvm bygningsmasse, og ytterligere potensiale for 500.000 kvm bygningsmasse på egne ubebygde tomter. Miljøforpliktelsen vil derfor ha stor betydning for samfunnet.

– Vi gratulerer Ferd med å ta skrittet fullt ut, med høye miljøambisjoner for alle sine prosjekter, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

– I tillegg til boliger, har Ferd gode kontorlokaler som på Asker Tek og spennende prosjekter med næringspark på Gardermoen og på Vestby. Ferds miljøforpliktelse er viktig fordi de nettopp skaper steder der folk jobber, lever og bor, understreker Thor Olaf Askjer, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, som er svært fornøyd med den styrkede satsingen.

Moderne nytt bygg i behagelig kveldslys og et rolig miljø av mennesker
Ferd Eiendom, Brynsveien 14 i Oslo.

– Vi har i lengre tid jobbet med temaet bærekraft, og har gjennomført ulike tiltak i våre nybygg som miljøsertifisering og grønne mobilitetsløsninger, dette har blant annet gitt oss Grønn finansiering. Vi ønsker nå å være tydelig på vårt samfunnsansvar gjennom å signere Veikartet som retter seg mot nyere bygg og bygg med lang gjenværende levetid, sier Carl Brynjulfsen, direktør i Ferd Eiendom.

Han forteller at Ferd Eiendom har som mål å utvikle gode miljøvennlige prosjekter som, med sin tilpasning til omgivelsene, skal bidra til å etterleve Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

– Ved å være langt fremme når det gjelder vurderingen av prosjektenes miljøbelastning, fokus på riktig innkjøp av bygningsprodukter, bruk av fossilfrie energiløsninger, samt implementering av nye innovative løsninger ønsker vi å ha en positiv påvirkning på fremtidens eiendomsbransje, sier Brynjulfsen.

Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom og Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse
Thor Olaf Askjer og Katharina Bramslev.

Fakta

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Lenke

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere

  1. Innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer et systematikk for etterprøving og stadig forbedring.
  2. Definere nivå på hvert prosjekts bærekrafts-ambisjon
  3. Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene der bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen.
  4. Etterspørre innovasjon. Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.
  5. Utnytte takflatene basert på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt.
  6. Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger. Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.
  7. Etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter. Det betyr å stille krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport.
  8. Etterspørre fossilfri byggeplass. Langsiktig mål må være utslippsfri byggeplass, men biodiesel vil være en overgangsløsning der elektrisk drevne maskiner og utstyr ikke kan skaffes. Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys.
  9. Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. Utbygger kan for eksempel ved tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.
  10. Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensning og godt inneklima i bruksfasen.