utsiktsbilde over grunnarbeidene ved Dronning Eufemias gate

Oslos kommune har innført et «Netto-kostnadsprinsipp» slik at utbyggere som bekoster offentlig infrastruktur slipper å betale moms. Vi håper og tror at flere kommuner og fylkeskommuner følger opp med tilsvarende ordninger.

Bystyret i Oslo fattet den 25.04.18 et vedtak om hvordan de skal forholde seg til MVA knyttet til offentlig infrastruktur som utbyggerne bekoster. Flere advokatmiljøer har i fagmediene kommet med ulike tolkningsvarianter. Norsk Eiendom har stilt seg noe undrende til enkelte av disse utspillene og har derfor gjort en grundigere vurdering av hvordan vedtaket skal tolkes og hvordan kommunen og utbyggerne rent praktisk kan forholde seg til vedtaket.

Tolkningen og den praktiske veiledningen foreligger i form av et notat som er utarbeidet i samarbeid med Deloitte Advokatfirma AS.

Etter Norsk Eiendoms mening kan det være liten tvil om at Oslo kommune har innført et «netto-kostnadsprinsipp». Et slikt prinsipp innebærer at kommunen enten skal videreføre til utbygger den momsen de selv får refundert fra staten eller så skal kommunen benytte den momsen de har fått refundert fra staten til selv å bekoste infrastrukturtiltak som kommer den aktuelle utbyggingen til gode. Norsk Eiendom mener at et slikt prinsipp er riktig både ut fra bestemmelser i Plan og bygningsloven, Merverdiavgiftsloven og den allmenne rettsoppfatning.

Momsen knyttet til offentlig infrastruktur har lenge skapt hodebry både hos kommuner, fylkeskommuner og hos utbyggere. Det er heller ikke til å stikke under en stol at mange utbyggere synes de får en urimelig belastning for først å måtte bekoste offentlig infrastruktur i millionklassen for deretter selv å bli sittende med en «innelåst» momsregning. Norsk Eiendom håper og tror at vedtaket i Oslo kommune kan gi inspirasjon til andre kommuner og fylkeskommuner om hvordan dette krevende temaet kan finne en praktisk og balansert løsning.

tolkningsnotat ved MVA og infrastruktur i Oslo kommune (pdf)