Jan Tore Sanner la fredag frem flere forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

Hensikten med forslagene er å oppnå enklere og raskere planprosesser, økt forutsigbarhet og færre omkamper i byggesaker. – Dette er veldig positivt, sier Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom. – Blant de viktigste forslagene er mulighet for tidlig politisk avklaring og tilretteleggelse for en mer forpliktende dialog mellom kommunen og utbygger i oppstartfasen.

Norsk Eiendom har i lang tid arbeidet med forslag og tiltak som kan gi mer effektive planprosesser. For å komme med konkrete forslag til endringer samlet de representanter fra alle parter i en reguleringsprosess til en stor idédugnad. I dette arbeidet var det deltakere fra Sanners departement (KMD), Oslo kommune (PBE), utbyggere, jurist og reguleringsarkitekt. Før jul i fjor overleverte de sin rapport «Effektive planprosesser» til Jan Tore Sanner.

Det er gledelig å se at mange av våre innspill nå fremmes som forslag til lovendringer for Stortinget. Da ser vi at samarbeidet mellom næringen og myndighetene fungerer. Slik må det være. Et velfungerende samarbeid mellom myndigheter og næringen er avgjørende for å løse våre felles utfordringer knyttet til befolkningsvekst, høye boligpriser, samt klima og miljø, sier Carl Henrik Borchsenius.

Mer om forslagene fra KMD her.