Regjeringen ønsker å stille krav om at nye bygg må være ladeklare for elbil. Det er også tre politiske saker på høring i Oslo, som kan være normsettende for resten av landet. Har du innspill?

Din bedrift kan enten svare selv eller så gi oss gjerne innspill til Norsk Eiendoms høringssvar. Legg også merke til spørreundersøkelsen om kommuneplanen vi anbefaler at du svarer på.

Krav om at bygg må være ladeklare for elbil

Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å installere ladepunkt for elbil. Regjeringen foreslår derfor at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, skal bli klargjort for installering av ladepunkter.

Oslo: Planprogram for kommuneplanens arealdel

Planprogrammet sier noe om hvordan arbeidet med ny arealdel i kommuneplanen skal organiseres. I denne fasen har du mulighet til å gi innspill til hvilke temaer du synes planarbeidet bør ta opp og hva slags prosess Oslo kommune bør ha. Du kan også foreslå konkrete områder som kommunen bør vurdere nærmere i arbeidet.

Utover selve høringen, har Oslo kommune laget en egen spørreundersøkelse for profesjonelle aktører som utbyggere, eiendomsutviklere, rådgivere, ansvarlige søkere og forslagsstillere. Det er viktig at vår næring blir hørt, og vi anbefaler dere derfor å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen tar ca. 15-20 minutter å svare på.

Oslo: parkeringsnorm

Oslo kommune reviderer parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting. Normene gjelder for nybygging, ombygging og bruksendring, og omfatter både bil- og sykkelparkering. Forslag til endring gjelder blant annet fjerning av minimumsnormer til bolig, lavere maksimumsnormer for kontor, service og handel i åpen by og høyere minimumsnormer for sykkel. Kravene og retningslinjene for bildeling i større boligprosjekter og sambruk av bilparkeringsplasser foreslås også endret.

Oslo: Strategi for grønne tak og fasader

Formålet med strategien er å etablere flere grønne tak og fasader for å gjøre byen grønnere, håndtere overvann, skape nye attraktive byrom og legge til rette for energiproduksjon og lavere energiforbruk i bygg. Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo ønsker nå innspill.

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send mail til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00