Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sender flere mindre endringer i avregningsforskriften, forskrift om kontroll av nettvirksomhet og forskrift om elsertifikater på høring.

Endringer i avregningsforskriften

Avregningsforskriften regulerer fakturering av forbrukere for nettjenester og elektrisk energi. RME foreslår noen mindre endringer i bestemmelser om fakturering, blant annet en presisering av at nettselskapet ikke har anledning til å knytte adgang til gjennomfakturering av forbrukere opp mot andre krav, som for eksempel krav til gjennomfakturering av næringskunder. Vi foreslår også en presisering av at sluttbrukere har plikt til å gi nettselskapet adgang til strømmåleren, for å klargjøre en eksisterende forpliktelse, samt en mindre endring i bestemmelsen om nettselskapets plikt til å kontrollere ikke-fjernavleste måleverdier.

RME foreslår også noen presiseringer og endringer i bestemmelsene knyttet til nettselskapenes nøytralitet. Det er ikke hensikten å innføre nye krav, men å klargjøre forskriftsteksten. Videre foreslår RME en oppdatering av bestemmelsen om overtredelsesgebyr, slik at denne omfatter flere bestemmelser i avregningsforskriften.

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

I forskrift om kontroll av nettvirksomhet foreslår RME å fastsette en tariff for håndtering og kontroll av manuelt avleste måledata. Nettselskapene kan i dag selv beregne en slik tariff for å dekke merkostnader forbundet med manuelt avleste måledata, etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6.  Informasjon fra nettselskapene viser at de har ulik praksis for hvilke kostnader de legger til grunn for tariffen, og at kunder i noen tilfeller blir avkrevd en tariff som er satt for høyt. Forslaget om endring innebærer at størrelsen på denne tariffen blir standardisert, ved at beløpet blir fastsatt i forskrift.

Flytting av bestemmelse fra forskrift om elsertifikater til avregningsforskriften

Forskrift om elsertifikater § 23 gjelder informasjon til sluttbrukere om prisopplysning og markedsføring av kostnader som følger av elsertifikatplikten. Forslaget innebærer at bestemmelsen blir overført til avregningsforskriften, uten materielle endringer.

Høringsfristen er 20. august 2020 — vi ber om at innspill til oss sendes i god tid i forkant.

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send mail til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00