Høring om PBL: Nasjonal styring og lokal frihet?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endring i plan- og bygningsloven. Endringene handler blant annet om sikring av nasjonale interesser og økt lokalpolitisk frihet, samt kartstandard og hensynssone. Gi oss gjerne innspill til høringssvaret Norsk Eiendom skal sende.

regjeringens våpenløve

Kartstandard og hensynssone

Departementet foreslår en endring i plan- og bygningsloven § 8-1 som skal gi departementet hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt arealdimensjon. En slik hjemmel vil gjøre det mulig å kreve at framstilling av kart til regional plan og regionale planbestemmelser skal følge gjeldende nasjonal fagstandard for slike planer.

Departementet foreslår også en lovendring i § 12-6 for å presisere at hensynssone for videreføring av uendret reguleringsplan ikke skal brukes i detaljregulering.

Nasjonal styring for nasjonale interesser 

Videre foreslår departementet endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 som regulerer kommunens adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.

Det foreslås at hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd for å tydeliggjøre at kommunen ikke kan dispensere hvis hensynet til nasjonale og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt.

De skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt rettsanvendelsesskjønn.

Lokal frihet i lokale saker

I saker hvor temaet for dispensasjon bare er av lokalpolitisk art, som f.eks. dispensasjon fra avstandskrav, utnyttingsgrad, etasjeantall eller plankrav, skal kommunen få større handlingsrom.

Departementet ønsker å senke terskelen for dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen av fordeler og ulemper. Det foreslås derfor å fjerne kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være «klart» større enn ulempene etter en samlet vurdering, og gjeninnføre ordningen etter tidligere lov hvor det var tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt for å innvilge dispensasjon. De skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt fritt skjønn.

Øvrige endringer

Departementet foreslår å oppheve § 19-2 fjerde ledd som har bestemmelser om at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt i dispensasjonsvurderingen. Begrunnelsen for dette er at den er unødvendig når hensynet til nasjonale og regionale interesser uttrykkelig nevnes i andre ledd.

I lov om eigedomsregistrering foreslår departementet å rette to mindre feil i matrikkellova §§ 35 femte ledd og 38 fjerde ledd.

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send mail til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

2021-12-13T16:13:26+01:0011. juni 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top