Departementet belyser i sitt forslag flere problemstillinger knyttet til eiendomsdannelse. Det er en kjensgjerning at en rekke lover på området i svært liten grad er tilpasset moderne byutvikling som i all hovedsak foregår på gjenbruk av bebygget grunn med komplisert historikk. Departementet foreslår i sin utredning en «stegvis fremgangsmåte», noe Norsk Eiendom tolker som at man i denne omgang velger ikke å gripe fatt i de problemstillinger eiendomsbransjen gjennom lengre tid har påpekt. Norsk Eiendom synes det er uheldig.

Utredningen er utført av en intern arbeidsgruppe i departementet. Utredningen representerer et verdifullt materiale som burde vært supplert av praktikere fra eiendomsbransjen. Norsk Eiendom vil derfor sterkt anbefale at arbeidet gjenopptas med sikte på en komplett gjennomgang av alle lover og regler som trengs i en revisjon tilpasset moderne eiendomsdannelse.

Les hele høringen her.