Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet forslag forskriftsbestemmelser om frivillig sentral godkjenning for planforetak. Norsk Eiendom mener man bør gå lengre enn dette forslaget og innføre ansvarsrett for området planfaglig kompetanse.

Norsk Eiendom støtter generelt arbeidet med å stille krav til fagkyndige for å bedre kvaliteten på innsendte planforslag. Vi mener imidlertid at kravene som stilles til kompetanse er for lite spesifikke og har for «lav terskel», og vil derfor ikke i tilstrekkelig grad bidra til bedre planarbeid.

For å sikre at en godkjenningsordning gir ønsket effekt, mener Norsk Eiendom at planfaget må inn som eget fagområde det kan søkes om ansvarsrett for.

Hele høringsinnspillet kan du lese her.