Med forankring i Eiendomssektorens veikart støtter Norsk Eiendom prinsippet om å redusere antall plasser for bil og øke antall plasser for sykkel.

Vi er imidlertid bekymret for at implementeringen av endringene skal gå for raskt og foreslår derfor at det innføres overgangsbestemmelser. Slike bestemmelser kan innebære at man får midlertidig godkjennelse på et visst antall bilparkeringsplasser og at man kan få utsettelse på opparbeidelse av et visst antall sykkelparkeringer.

Bakgrunn

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har sendt ut forslag til revidert parkeringsnorm for Oslo på høring. Forslaget deler byen inn i 3 soner; Sentrum, Tett by og Åpen by. For parkering av bil beskriver forslaget en betydelig reduksjon i antall plasser, spesielt i områdene Sentrum og Tett by. For sykkel beskrives en økning i antall plasser for alle områder.

Parkeringsnormen skal gjelde for nybygg, ombygginger og bruksendringer. Det betyr at gateparkering og eksisterende bygg ikke er en del av forslaget.

Innstramming i gateparkering i sentrum inngår i prosjekt «Bilfritt byliv».

Vurderinger

Oslo kommune har vedtatt en ambisiøs klima- og energistrategi. Den innebærer en reduksjon på 50% av klimagassutslipp innen 2020, og 95% innen 2030. For å nå disse målene må det gjøres tiltak på en rekke områder. Det vil ikke være mulig å nå målene uten at det får konsekvenser for publikum og for forretningsdrivende. Alle må være forberedt på endringer ift dagens praksis og regelverk.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har lansert Eiendomssektorens veikart mot 2050. Der beskrives en rekke grep og tiltak for å nå nullutslippssamfunnet i 2050. Lokalisering av bygninger nær kollektivknutepunkt og valg av kollektiv, sykkel og gang for transport er viktige grep i denne sammenheng.

Retningene og prinsippene for byutviklingen beskrevet Eiendomssektorens veikart er generelt i tråd med Oslo kommunes ambisjoner og prioriteringer. Norsk Eiendom støtter derfor prinsippet i ny parkeringsnorm om å redusere antall plasser for bil og øke antall plasser for sykkel. Vi kommer tilbake til en viktig forutsetning om en form for overgangsbestemmelser.

Det pågår store endringer i samfunnet når det gjelder transport og handel. Netthandel og hjemkjøring av dagligvarer øker kraftig. Den totale klimaeffekten av denne endringen har ikke vært vurdert, men det er sannsynlig at bilkjøring i sentrum vil bli vesentlig redusert. Butikklokaler brukes i større grad som «showroom». Videre er det en kraftig økning i ulike ordninger for bildeling/-leie. Spesielt er dette populært hos yngre generasjoner. Mye tyder derfor på at behovet for parkering av privatbil i sentrumsnære deler av byen vil reduseres betydelig fremover.

I FutureBuilt-prosjektene har de operert med krav til parkering som er omtrent som de nye normene til Oslo. Erfaringene fra disse prosjektene er at kravene til boligparkering er enkelt å innfri. Når det gjelder næringsbygg har også disse innfridd kravene. Her er det større variasjon i prosjektene (type, størrelse, beliggenhet, bruk etc) så det er ikke så entydige og relevante erfaringer å hente.

Når det gjelder innføring av de nye kravene både til redusert bilparkering og økt sykkelparkering, er vi bekymret for at implementeringen skal gå for raskt. Den reduserte bilbruken og den økte sykkelbruken vil ikke inntreffe momentant, men vil utvikle seg suksessivt ettersom ulike virkemidler får effekt. Nye forretningsprosjekter som etableres i en overgangsfase vil oppleve mangel på bilparkering og overskudd på sykkelparkering. Den svært begrensede bilparkeringen vil i noen tilfeller gjøre det umulig å etablere nye forretninger i sentrumsnære områder som av andre hensyn likevel er ønskelig.

Norsk Eiendom foreslår derfor at det innføres overgangsbestemmelser. Slike bestemmelser kan innebære at man får midlertidig godkjennelse på et visst antall bilparkeringsplasser og at man kan få utsettelse på opparbeidelse av et visst antall sykkelparkeringer.

Våpenskjold Oslo kommune