Norsk Eiendom har svart på de endringene som Kommunal og moderniserings­departementet foreslår i plan- og bygningsloven og de paragrafer som omfatter arbeider på eksisterende bygg.

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn

Vi er positiv til de foreslåtte endringer og mener at de vil kunne bidra til at eksisterende bygningsmasse suksessivt rustes opp til et optimalt nivå.

Vi har tro på et regelverk som gir større tillit og økt ansvar til bygningseiere.

Men vi er bekymret at forslaget i for stor grad åpner for kommunalt skjønn. Ikke alle kommuner har den nødvendige kompetanse til å foreta skjønnsutøvelse. Det kan føre til tilfeldige bedømminger og forskjellig

behandling fra kommune til kommune. Da vil det være en risiko at vi allikevel ikke oppnår den ønskede kvalitetshevingen i eksisterende bygg.

Videre er vi særlig opptatt av at reglene bidrar til minimal energibruk samtidig som man tar hensyn til den samlede CO₂-belastning.

Lenker