Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår endring i plan- og bygningsloven. Endringene handler om arealsoner, hensynssoner, dispensasjoner og økt lokalpolitisk handlefrihet. Her er hva regjeringen foreslår og Norsk Eiendoms innspill.

§ 8-1: TEKNISKE KVALITETSKRAV TIL REGIONALE PLANER OG OM INNDELINGEN AV AREALSONER

Det foreslås å gi departementet hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regional plan med såkalt arealdimensjon. En slik hjemmel vil gjøre det mulig å kreve at framstilling av kart til regional plan og regionale planbestemmelser skal følge gjeldende nasjonal fagstandard for slike planer. 

  • Norsk Eiendom er positiv til forslaget, slik at planprosesser kan skje mer effektivt.  

§ 12-6: HENSYNSONE HVOR GJELDENDE REGULERINGSPLAN SKAL GJELDE UENDRET KAN IKKE BRUKES I DETALJREGULERING

Departementet foreslår å presisere at hensynssone for videreføring av uendret reguleringsplan ikke skal brukes i detaljregulering.

  • Norsk Eiendom er positivt om den rettslige plansituasjonen blir mindre komplisert, og at det med det tilrettelegges for mer automatisering i behandlingen av byggetiltak. Samtidig ser vi med bekymring dersom dette vil føre til omkamper med planinitiativtager. Før departementet tar stilling til dette må de også se nærmere på innvirkningen på utbyggingsavtaleforhandlinger. 

§  19-2: DISPENSASJON 

Regjeringen vil gi lokalt handlingsrom gjennom å utvide kommunenes dispensasjonsmulighet, og samtidig tydeliggjøre at nasjonale og regionale hensyn skal vektlegges. Dagens krav til kvalifisert interesseovervekt av fordeler i forhold til ulemper foreslås redusert til et krav om alminnelig interesseovervekt, dvs. slik det var i tidligere lov.   

  • Norsk Eiendom støtter balanseringen mellom nasjonale/regionale hensyn og lokalt selvstyre som departementet foreslår. Vi er også enig med departementets vurdering av hva relevante fordeler er. Samtidig er det ikke ønskelig om dispensasjon blir for utbredt og ordningen uthules — det skal være unntaket ikke hovedregelen å søke om dispensasjon.  

SPØRSMÅL OM DET ER BEHOV FOR EN PRESISERING I § 19-2 OM UNIVERSELL UTFORMING 

Departementet ønsker syn på om begrepet «universell utforming» bør nevnes i § 19-2 tredje ledd, enten i tillegg til eller i stedet for, begrepet «tilgjengelighet». I formålsbestemmelsen til pbl. fremgår det uttrykkelig at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. I TEK stilles det i dag krav om universell utforming av bygninger rettet mot allmennheten, men kun krav om tilgjengelighet til boliger.  

  • Norsk Eiendom mener at samfunnet skal strekke seg langt for å sikre universell utforming. Det er viktig for menneskeverdet. I møte med den praktiske virkeligheten, ser vi likevel at de balanserte og nødvendige vurderingene om tilgjengelighet eller universell utforming bør tas i TEK (slik det f.eks. er gjort for studentboliger). Pbl. bør derfor enten beholde dagens formulering eller tilføye universell utforming, men ikke erstatte begrepet tilgjengelighet, da det vil virke skjerpende på en måte som ikke er gjennomførbart på kort sikt.  

§ 19-2 FJERDE LEDD OPPHEVES

Bestemmelsen anses unødvendig når nasjonale og regionale interesser tas inn i lovteksten i første ledd første punktum, og det blir tydeliggjort at dispensasjon ikke kan innvilges hvis det vil føre til at slike hensyn blir vesentlig tilsidesatt.   

  • Norsk Eiendom støtter departementets vurdering.  

Norsk Eiendoms høringssvar

Departementets høringsnotat

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00