Norsk Eiendom har fått en ny bærekraftstrategi, som også skal være et verktøy for eiendoms­virksomheter. Her finnes blant annet konkrete tiltak som kan iverksettes for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Illustrasjon som viser bærekraftsmålene 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16 og 17 som er relevante for eiendomsbransjen

Bærekraft er konkurransekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan som skal nås innen 2030. Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse tre som avgjør om noe er bærekraftig. Bærekraftsmålene har 17 overordnede mål og 169 tilhørende delmål.

Relevans: Stortingsmeldingen om bærekraftsmålene (Meld. St. 24) understreker behovet for samstemthet mellom hva vi gjør i Norge og ellers i verden. Selv «nasjonale næringer» har globale koblinger. Derfor har tiltak i Norge – også i næringslivet – betydning for bærekraftsmålene.

Krav og muligheter: Eiendomsbransjen vil bli påvirket av nasjonale myndigheters forpliktelse til FNs bærekraftsmål. Både som konsekvens av kommende EU-direktiver og finansbransjens risikovurdering, ser vi endrede vilkår fra bankene for bærekraftige bygg. Vi begynner også å se endringer i etterspørselen.

Omverden vår er i endring, og det er forretningsmessig fornuftig å være frempå og forberedt. Bærekraft er konkurransekraft.

Eiendomsbransjens bærekraft

Vår bransje utvikler stedene der folk jobber, oppholder seg og bor. Eiendomsbransjen investerer også mest kapital i Norge. Hva vår bransje leverer, vil derfor kunne ha betydelig innvirkning på oppnåelse av bærekraftsmålene og fremtidens Norge.

Bygg står for ca 40 % av verdens utslipp. Norsk Eiendom og bransjen har hatt fokus på miljø og klima, og Eiendomssektorens veikart mot 2050 har gitt næringen et viktig verktøy. Fremover blir det viktig å fortsette i dette sporet og få flere selskaper til å signere på Veikartet. I tillegg bør Norsk Eiendom styrke arbeidet rettet mot eksisterende bygg, og å få myndighetene med på omstillingen.

Sosial bærekraft er derimot et område som Norsk Eiendom har hatt begrenset fokus på, og hvor det fortsatt er et stort behov for et systematisk arbeid, som gjør at bransjen kan bidra med endringer i praksis. Ferdigstilling av Håndbok for bærekraftig stedsutvikling, samt arbeidet med bedre medvirkningsprosesser vil være viktige momenter for å oppfylle målene knyttet til sosial bærekraft.

forsiden av dokumentet med overskrift og illustrasjon som viser bærekraftsmålene
Les hele bærekraftsstrategien her.

I media og gjennom rapporter fra bl.a. SSB er seriøsitet, likestilling og bruk av lærlinger blitt løftet frem som utfordringer for bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Dette er områder der andre bransjeforeninger legger et ned en betydelig innsats, og hvor vår bransje har potensiale til å bruke bestillermakten vår i større grad.

Økonomisk bærekraft (eng: governance) og styring går gjennom som en rød tråd i arbeidet med både sosial og miljømessig bærekraft. Det å bygge og oppgradere bygg som er fremtidsrettet, og å benytte etiske og innovative løsninger for å nå dette, er noe av nøkkelen for å være konkurransedyktig fremover. Overnevnte medvirkningsarbeidet er også tett koblet på dette.

Eiendomsaktører skal tilføre sine prosjekter bærekraft fordi det er etisk riktig og vil være er etisk riktig og kommersielt lønnsomt. Et bygg eller et område vil ha økt attraktivitet og markedsverdi, når det er tidsriktig og befinner seg i «et yrende og velfungerende folkeliv».

I vedlegget til strategien ligger en grundig gjennomgang av hvilke av de 169 delmålene som er relevante for bransjen, med tilhørende tiltak.  Ut fra den analysen, kan de overordnede målene plasseres som illustrert under i de tre bærekraftsdimensjonene: økonomi, miljø og sosiale forhold.

Oppsummert er Norsk Eiendom og bransjen godt i gang med målene i miljø- og klimafeltet (sirklet med blå prikker i illustrasjonen under), mens det fortsatt er stort potensiale for å styrke og systematisere arbeidet i skjæringspunktet mellom sosial- og økonomisk bærekraft (sirklet med rød prikker).

tre ringer som skal illustrere områdene Sosiale forhold Miljø og klima samt økonomi og styring med de forskjellige bærekraftsmålene plassert hvilket område de hører til