Norsk Eiendom har i samarbeid med Grønn Byggallianse, gitt sine innspill en ny stortingsmelding om politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter. Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i 2017 legge frem meldingen for Stortinget.

Innspillene er i stor grad basert på Eiendomssektorenes veikart mot 2050 som vi lanserte rett før sommeren. Våre innspill er knyttet opp til følgende fire hovedtemaer:

  • Norge trenger klare mål og prioriteringer for arealbruk og samferdsel
  • Eiendomsaktørene trenger forutsigbarhet
  • Grønne bygg må prioriteres
  • Attraktive bomiljøer skapes av mangfold

Her kan du lese hele høringsinnspillet til Norsk Eiendom.

Her kan du lese mer om den nye stortingsmeldingen.