– Oslo kommune var helt på bærtur med denne turstien. Dette er en viktig dom og viser at det ikke er fritt vilt for kommunene. Dommen viser at det finnes grenser for hva kommunen kan pålegge av rekkefølgekrav. Kommunen har strukket strikken for langt, for lenge, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl til Finansavisen.

Hun sier videre at: – Høyesteretts klargjøring må føre til endret holdning i en del kommuner. Det at de også trekker inn utbyggingsavtaler i sin begrunnelse, viser med enda større tydelighet at lagmannsrettens dom i Entra-saken må være feil.

Hva betyr Selvaagdommen?

Høyesterett har sagt sitt i Selvaag-saken: Overivrig kommune må betale turveien selv.

Hovedtrekket: Oslo kommune ble for ivrige da de påla Selvaag Bolig å opparbeide en tursti i et nærliggende område som ikke var relevant for den aktuelle utbyggingen. I dom av 4. mai 2021 gir Høyesterett beskjed om at en kommune bare kan stille rekkefølgekrav til utbygger for å dekke reelle behov som utløses eller forsterkes av utbyggingen. Det er derimot ikke adgang til å stille rekkefølgekrav for å ivareta mer generelle behov og målsettinger, slik Oslo kommune kan synes å lagt til grunn.

Konflikten: Selvaagsaken går i korte trekk ut på at Selvaag Bolig mente at Oslo kommune hadde «strukket strikken» for langt, da de ble pålagt et rekkefølgekrav om å opparbeide en tursti. Den konkrete utbyggingen utløste ikke et behov for å oppgradere turstien slik kommunen mente. Oslo tingrett var enig med boligutvikleren i dom av 31. mai 2019, mens Borgarting lagmannsrett landet på motsatt resultat i deres dom av 9. juni 2020.

Konklusjonen: Nå har Høyesterett snudd den siste dommen. Med tre mot to stemmer kom Høyesterett til at kommunen ikke hadde adgang til å kreve at Selvaag skulle opparbeide den omstridte turveien.

Statsforvalterens (tidligere fylkesmannen) vedtak i saken ble derfor kjent ugyldig, og kommunen måtte i tillegg betale Selvaags saksomkostninger. Med andre ord, kommunen var på bærtur, og de må belage seg på å betale turveien selv.

Denne avgjørelsen er svært gledelig for eiendoms­bransjen, og viser at det finnes grenser for hvor langt offentlige myndigheter kan gå i å pålegge de private utbyggerne tyngende rekkefølgekrav. Avgjørelsen vil måtte føre til endret holdning i en del kommuner.

Det at Høyesterett også trekker inn utbyggingsavtaler i sin begrunnelse, viser at lagmannsrettens dom i Entrasaken også må være feil.

Selvaags boligfelt markert i rødt og den omdiskuterte turveien i blått, samt veiene som knytter de to områdene. Boligene ligger høyere i terrenget og har ingen direkte tilknytning til turveien. Foto: Illustrasjon/Selvaag Bolig.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00