Norsk Eiendom har bedt Finansdepartementet om å innføre en midlertidig forlengelse av den såkalte seksmånedersfristen i merverdiavgiftsforskriften, for å unngå økonomisk tap for utleiere i påvente av at leiemarkedet «friskmeldes».

Pressemelding fra Norsk Eiendom 11.06.2020.

Seksmånedersfristen i merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2 gir utleier tilbakeføring av merverdiavgiften.

– Flere av våre medlemmer har gjort oss oppmerksom på at utleiere har utfordringer med å få signert leiekontrakter med avgiftspliktige leietakere innen seksmånedersfristen. Vanskelighetene har direkte sammenheng med koronautbruddet og myndighetenes tiltak, sier adm. dir. i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer.

Konsekvensene av at leiekontrakter ikke inngås innenfor seksmånedersfristen kan illustreres med et lokale som eksempelvis har fått brukstillatelse 1. februar 2020 og inngående merverdiavgift på byggekostnadene for lokalet utgjør 10 millioner kroner.

Taper på to måter

Hvis leiekontrakt inngås innen utløpet av seksmånedersfristen, det vil si innen 1. august 2020, vil utleieren på det tidspunkt leiekontrakten inngås, kunne kreve et avgiftsoppgjør på 10 millioner kroner fra staten. Hvis leieavtalen i stedet først inngås 1. januar 2021, vil en tiendedel av merverdiavgiften, det vil si 1 million kroner, gå tapt. For de resterende 9 millioner kroner, vil utleier kunne kreve oppjustering etter utløpet av det enkelte år i justeringsperioden på 10 år.

– Effekten av dette vil være at et justeringsbeløp på 1 million kroner som gjelder for 2021 først vil gi utleieren en økonomisk fordel i februar/mars 2022. For det siste året i justeringsperioden, som vil være 2029, vil utleieren først oppnå en økonomisk fordel på 1 million kroner i februar/mars 2030, sier Askjer.

Han påpeker at utleier vil både bli påført et nominelt merverdiavgiftstap og et betydelig likviditetstap som en konsekvens av at leiekontrakter ikke inngås innen utløpet av seksmånedersfristen.

portrett av Thor Olaf Askjer
Thor Olaf Askjer, adm. direktør i Norsk Eiendom, krever endringer for å avhjelpe situasjonen mange medlemmer står i.

– I kjølvannet av pandemien tar det nå lengre tid å leie ut næringsbygg under oppføring. Dette fordi arealbehovet for mange næringsdrivende er usikkert og beslutningsprosessene tar lengre tid. For de som fører opp byggene, innebærer dette en økt risiko for at bygg under oppføring ikke kan omsøkes som frivillig registrert i  Merverdiavgiftsregisteret, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Dramatisk inntektssvikt

Mange gårdeiere opplever dramatisk inntektssvikt som følge av at leieavtalene er helt eller delvis omsetningsbasert. Mange  gir betalingsutsettelser og er i tett dialog om senere husleierabatter. I mange bransjer vil ettervirkningen bli langvarige. Offisielle prognoser om arbeidsledighet taler sitt tydelige språk. Det er en nær sammenheng mellom arbeidsledigheten og arealbehovet.

Askjer peker på at det antakeligvis vil ta noe tid før utleiemarkedet kan «friskmeldes».

– Problemene har blitt forsterket på grunn av koronakrisen. Norsk Eiendom har derfor bedt Finansdepartementet om en midlertidig utvidelse av seksmånedersfristen til minst ett år.

Kravet og detaljer om regelverket kan leses i Norsk Eiendoms brev til Finansdepartementet.

Norsk Eiendoms brev til Finansdepartementet

Kort om loven

I henhold til merverdiavgiftsloven § 8-1 har registrerte avgiftssubjekter rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsplikt, men det er likevel gitt adgang til å søke frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret såfremt leietakeren skal bruke leieobjektet i virksomhet som er omfattet av merverdiavgiftsloven eller merverdiavgiftskompensasjonsloven for kommuner mv. I den grad vilkårene for frivillig registering er oppfylt, vil utleier ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift som pådras i forbindelse med utleievirksomheten.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00