Hei kommunalminister Astrup, vi har mye å snakke om!

Leder august 2020

Jeg har fått mange spørsmål om hva som blir viktig for meg nå som jeg har tatt over lederrollen i Norsk Eiendom. Selv i en tid hvor vi fortsatt står midt i en pandemi er det viktig å rette blikket fremover. 

Som ny leder handler det både om å videreføre en solid forening i vekst, men ikke minst rette blikket mot et punkt som vil få betydning for vår bransjes rammebetingelser fremover, nemlig Stortingsvalget 2021. La meg si litt mer om hva jeg legger i det.

Norsk Eiendom har denne våren virkelig fått frem hvor viktig det har vært å ha en forening som representerer hele bredden i bransjen. Med tydelige budskap og med god tilgang på erfaringer og innspill fra en bred medlemsmasse, har Norsk Eiendom kunnet bidra til utforming av nye rammebetingelser for bransjen i en krisetid.

Som påtroppende leder var det godt å observere fra utsiden hvordan foreningen tok på seg ledertrøya i arbeidet med utarbeidelsen av kontantstøtteordningen, og jeg opplevde også at medlemmene så nytten av å tilhøre et fellesskap. Norsk Eiendoms lille stab stod til disposisjon for medlemmene i de mange sakene som kom på løpende bånd, og arbeidet med koronakontraktene har fått stor anerkjennelse.

Siste ukers smitteoppblomstring minner oss om at koronakrisen ikke er over. Norsk Eiendom er klare for nye tak om den nye fasen rammer bransjen slik at nye tiltak må utformes. Heldigvis er det likevel slik at mye begynner å komme tilbake til  en slags ny normal, også i eiendomsbransjen.

De neste 12 månedene vil også preges av at politikken går over i valgkampmodus. Nå er det viktig å ikke slippe myndigheter og politikk ut av synet. Partienes utarbeidelse av nye partiprogram og valgkampen som kommer, gir oss gode muligheter til å komme med faglige innspill og delta i diskusjoner.

Vi må synliggjøre hvorfor deler av dagens rammebetingelser ikke gir godt nok rom for å kunne innfri egne og nasjonale mål, for blant annet bærekraftig by- og stedsutvikling, og samtidig sikre lønnsomhet for bransjen. Med min bakgrunn fra politikken generelt, og byutviklingsfeltet spesielt, vil jeg bruke en del tid på å utmeisle en ny strategi for myndighetsarbeid.

Rettferdige og forutsigbare rammevilkår

Enhver bransje trenger lønnsomhet for å kunne overleve. Økonomisk bærekraft må til for å tørre ta risiko i nye type prosjekter, drive innovasjon og utvikling, i tillegg til sunn drift og trygge arbeidsplasser.

Eiendomsbransjen sitter med en viktig nøkkel for at Norge skal kunne innfri sine ambisiøse klimamål – men da må rammebetingelsene og forutsigbarheten for oss bedres. Vi ser ofte at skatter og avgifter endres, uten at de gir insentiver til investeringer som trengs for å nå bærekraftsmålene.

Uforutsigbarhet knyttet til utbyggingsbidrag og rekkefølgekrav øker også risikoen for at prosjekt blir mindre innovative og miljøvennlige – stikk i strid med politiske ønsker. La meg ta et eksempel. Betong er et materiale som kan velte klimaregnskapet i et byggeprosjekt. For meg blir det derfor et paradoks at det er billigere for en utvikler å rive og bygge ny grunnmur, ettersom det å bevare hele eller deler av eksisterende bygg utløser krav om dokumentavgift.

Det er flere forskrifts- og avgiftskrav som ikke fremmer sirkulær økonomi, noe som igjen gjør enkelte prosjekter både dyrere og gråere, selv om utbygger ønsker noe annet. Hvis politikerne mener alvor med omstillingen, må de også rigge om for å skape insentiver.

Jeg er glad for at flere og flere av medlemmene slutter seg til strakstiltakene i Eiendomsbransjens veikart, men vi trenger fortsatt flere. Tilslutningene gir miljøtroverdighet for både den enkelte bedrift og for bransjen. Den troverdigheten er viktig når vi nå skal løfte oss opp en klimadivisjon, og kjempe for at skatter og avgifter endres for å sikre økonomisk bærekraft i det å satse grønt.

Sosial bærekraft

For Norsk Eiendom handler ikke bærekraft bare om den økonomiske og miljømessige dimensjonen. Jeg er glad for at foreningen også fremhever sosial bærekraft som et satsingsområde. God byutvikling kan dempe sosial ulikhet, og små forskjeller skaper større verdiskaping i samfunnet.

Hittil synes jeg bærekraftsdebatten stort sett har handlet om miljø og til dels økonomi, men se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag. Det er mennesker som skaper livet der, mens vår bransje bygger rammene. Vi kan ikke bare sette opp byggene uten å tenke på helheten.

God eiendomsutvikling og -forvaltning skal også gi merverdi for samfunnet rundt. Derfor lønner sosial bærekraft seg – ikke bare for det enkelte selskap, men også for samfunnet.

Det gjenstår fortsatt en del politikkutvikling og rammeverk som gjør det lettere å koble byggene på byen, sikre bedre bokvalitet, utvikle en tredje boligsektor eller bedre fleksibilitet og varighet i og for et bygg. Norsk Eiendom vil fremover bidra til økt oppmerksomhet om sosial bærekraft ikke bare overfor myndighetene, men også som en del av vår rolle for bransjeutviklingen.

Bygg former byer, nabolag og folk. Hvordan eiendommer utvikles og forvaltes, påvirker både arbeidsliv og dagliglivet, jobb og fritid.  Det gir bransjen et stort ansvar. Samtidig trenger vi bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for å kunne levere på våre egne høye ambisjoner.

For min del vil høsten preges av å bli kjent med medlemmene  gjennom ulike besøk og arrangementer, samt tett kontakt med myndighetene og partiene på Stortinget. Jeg ser frem til å være en pådriver og talerør for en av Norges viktigste bransjer.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, du kommer til å høre fra meg!

Tone Tellevik Dahl

Les flere ledere

2020-11-04T12:43:22+01:0012. august 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top