Leder januar 2022

The Unusual Suspects?

2022 startet nok ikke som ønsket for de fleste av oss. Fortsatt lever vi med strenge smittevernregler som begrenser fysiske møter, seminarer og samvær.

Selv om det denne gang var tyngre å motivere seg for hjemmekontor enn sist, er vi i foreningen godt i gang med forberedelsene til nok et år med høy aktivitet. Mye av arbeidet handler om “the usual suspects”, som taksonomi, effektive planprosesser, omdømmearbeid, klimavennlige forskrifter og avgifter, digitalisering og boligpolitikk for å nevne noen – men jeg kan også love noen overraskelser.

Nye leiekontraktsmaler

Arbeidet med å revidere og justere dagens standardkontrakter er i sluttfasen. For Norsk Eiendom er det viktig at kontraktene er balanserte, slik at det reduserer muligheten for konflikt mellom partene. En del gjengangere blant innspilte forslag har det også vært i denne runden, men det lover godt at arbeidet har hatt god fremdrift og at høringsrunden har gitt positiv respons på forslagene. Som varslet kommer vi også med en ny standard for kjøpesentre, som vi håper kan befeste seg som standardkontrakt etterhvert. Vi planlegger lansering av de nye malene i mars og vil annonsere datoen på vår arrangementsside så snart den er spikret. 

Innleieforbud på byggeplass

Denne uken sendte regjeringen ut et forslag om forbud mot innleie på byggeplasser i Østlandsområdet på høring. Allerede i 2019 ble arbeidsmiljøloven strammet inn på dette området, en innstramming som ble støttet av partene. Denne har knapt fått virke før ytterligere grep foreslås. Dette opplever vi fra arbeidsgivers ståsted som prematurt og vi synes det er litt for enkelt å peke på bemanningsbyråer som synderen for et til tider fragmentert marked. 

I denne saken er det godt å være en del av NHO-fellesskapet. Foreningen bistår NHO-ledelsen med fakta og argumenter, som sammen med vår landsforening er våre talspersoner i saken. 

Regjeringen argumenterer med at det er utstrakt bruk av innleie på Østlandet. Samtidig ser vi at mange i bransjen er restriktive til å tillate innleid arbeidskraft i prosjekter, ved at de for eksempel bruker klausuler som «Antikontraktør­klausulen» hvor det blant annet stilles krav om at: «Arbeidet skal utføres av Totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold eller ved underentreprise». 

Hovedsakelig vil et innleieforbud ha fremdriftskonsekvenser, men vil også kunne være prisdrivende på byggekost, som igjen vil gå utover sluttkunde. I noen tilfeller vil man også kunne oppleve mangel på rett fagpersonell. Bruk av permitteringer og oppsigelser ved svingninger i oppdragsmengde, og i verste fall flere konkurser under utførelse og i reklamasjonstiden, vil gi et høyere økonomisk risikopåslag og et dårligere sluttprodukt for kunden. Vi følger saken tett videre internt i NHO. 

Veiloven – partshjelp

I februar går vi nok en gang inn i rettssalen som partshjelp for et av våre medlemmer. Denne gangen er det Bergskogen Eiendom AS som får vår hjelp, og motparten er, også denne gang, Oslo kommune. Bergskogen Eiendom vant i tingretten, men må nå møte i lagretten. Tvisten handler om grensene for hva kommunen kan kreve av opparbeidelse av offentlig infrastruktur. Nå er det plan- og bygningsloven § 18-1 (1), og rekkevidden av utbyggers plikt til å opparbeide offentlig vei til regulert veibredde, som skal prøves. 

Loven fastsetter en breddebegrensning for opparbeidelsesplikten til “en effektiv veibredde av inntil seks meter”. Kommunen krever imidlertid opparbeidelse av 1,5 meter kjøresterke veiskuldre i tillegg til kjørebane og fortau. I praksis innebærer dette et opparbeidelseskrav på 7,5 meter effektiv veibredde, for en vei som er regulert til åtte meters bredde inkludert sidearealer. Dette mener Norsk Eiendom kommunen ikke har hjemmel for.

Saken er på ingen måte enestående for Oslo kommune. Etter hva vi kjenner til underlegges pbl. § 18-1 første ledd også en tvilsom praktisering i enkelte kommuner på Vestlandet. Saken har derfor en nasjonal og bransjemessig interesse. Rettssaken starter 9. februar. 

Forskningssamarbeid

Foreningen har lenge hatt sosial bærekraft høyt på dagsorden. Bevisstheten knyttet til hvordan våre bygg påvirker omgivelsene våre, og oss som bor der, øker kraftig i bransjen. Norsk Eiendom sin oppgave er å bidra med et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger og  løfte frem beste praksis. Vi har derfor inngått et langsiktig samarbeid med Norconsult om hvordan vår aktivitet påvirker folkehelsen. Denne vinteren vil vi tilby en  seminarrekke som skal styrke kunnskapen på feltet. Her belyser vi hva som allerede finnes av forskning og vi skal forsøke å avdekke hva vi trenger mer kunnskap om. Målet er at samarbeidet skal resultere i en søknad til forskningsrådet på temaet i 2023. 

I 2022 vil også mangfold få økt oppmerksomhet –  både knyttet til fagfolkene i bransjen og blant brukergrupper. Med utgangspunkt i det ansvaret bransjen har når vi skaper rammene som former våre liv, har flere virksomheter uttalte ambisjoner om å styrke bredden i hvem de er, for å bedre gjenspeile samfunnet og svare på framtidens utfordringer og behov.

For å gi våre medlemmer et bedre grunnlag for strategiske beslutninger knyttet til rekruttering vil vi kjøre to workshops om mangfold i rekrutteringen denne vinteren. Videre har vi inngått en avtale med NIBR om å gjennomføre en spørreundersøkelse for å finne mer ut om “hvem vi er”. 

Bransjen blir ofte kritisert for å være både konservativ og homogen. En viktig hypotese i arbeidet med utredningen har imidlertid vært at mangfoldet kanskje er større enn en tror. Bransjen består ikke nødvendigvis av bare “the usual suspects”. Undersøkelsen vil sendes ut i slutten av april og vi vil gi mer informasjon når den tid kommer. Jeg håper uansett på stor deltakelse, funnene blir nemlig presentert under Arendalsuka i august. 

Økt aktivitet med økt stab og nye fjes

Med fortsatt høy aktivitet innen kjente og kjære temaer er det godt å starte året med større stab og noen nye fjes for å holde stor fart og fremdrift på arbeidet vårt. Vår nye prosjektleder for boligutleie, Ida Hjeltnes, startet 3. januar og har allerede hatt møter med flere nye medlemmer, byråkrater i departementet og politikere. Vår nye kommunikasjonssjef Marianne Mork Andersen begynte denne uken og er alt i full sving med vårt arbeid knyttet til våre webinarer, konferanser, myndighetskontakt og medier. 

Sammen med resten av staben ser jeg frem til et nytt og spennende år for eiendomsbransjen og foreningen. Vi tar oppgaven med å sikre økt forutsigbarhet og gode rammebetingelser for bransjen på alvor, og håper vi møtes på mange av våre arrangementer gjennom året. Vi sees.

Tone Tellevik Dahl

Les flere ledere

2022-01-19T16:43:18+01:0019. januar 2022|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top