Leder mars 2022

Mangfold gir konkurransefortrinn

Mangfold er et nøkkelord for eiendomsbransjen. Det er gjennom mangfold vi best klarer å oppfylle vårt samfunnsansvar, som er å til enhver tid svare opp samfunnets ulike behov. Akkurat nå krever omstendighetene at vi stiller opp for de mange tusen ukrainske flyktningene som kommer til landet som resultat av en grufull krig. 

Krig i Europa

Eiendomsbransjen var ikke sene med å reagere. Mange aktører har allerede donert store summer til hjelpeorganisasjonene som har tilbud og bistand i Ukraina og for dem på flukt. En sentral del av dugnaden fremover blir å bistå kommunene med å fremskaffe overnattingstilbud og boliger til flyktningene som kommer. Her må bransjen bidra. Når ukrainske flyktninger kommer til landet, bør ledige boliger eller bygninger som egner seg til innlosjering stilles til kommunens disposisjon. Norsk Eiendom har påtatt seg oppgaven å koordinere registreringsarbeidet for bransjen, og oppfordrer våre medlemmer til å melde om ledig utleiekapasitet inn til oss. Vi har en avtale med kommunene om at vi videreformidler til dem, så tar de kontakt med dere etter behov.  

Som et ledd i å gjøre bransjen best mulig forberedt på tiden som kommer, har vi i samarbeid med advokatfirmaet Føyen AS utarbeidet et notat om force majeure og de rettslige konsekvensene av Ukrainakrigen for byggherrer og utleier. Den rettslige situasjonen kan være svært forskjellig for avtaler inngått før og etter krigens utbrudd. Men er det noe pandemien har lært oss så er det at samfunnets behov endrer seg dramatisk. Vi er tjent med å være forberedt på raskt skiftende omstendigheter. Vi setter derfor opp et webinar om tema og notatet torsdag 31. mars kl 12.   

Samfunnets sammensatte behov

Som nevnt innledningsvis, så har eiendomsbransjen et betydelig samfunnsansvar – ikke bare i ekstraordinære omstendigheter, men til enhver tid. Vår bransje skaper rammene som former våre liv: stedene vi bor, jobber, møtes, opplever, lærer og leker. Dette ansvaret er ikke noe vi kan ta lett på, og det er et ansvar som er i stadig utvikling. 

Norge er et sammensatt land med en mangfoldig befolkning med mange ulike behov. Forståelsen av hva som er samfunnets behov, blir sentralt om bransjen skal klare å levere på en god måte.  Den som løser disse oppgavene best, har et konkurransefortrinn sammenlignet med de andre. Igjen ligger nøkkelen til å lykkes i mangfold. 

Så hva skal til for å oppnå mangfold? Er det de beste rådgiverne, mest kapital eller egeninnsats som sikrer mangfold i egen virksomhet? Det finnes ikke et eksakt svar, men kanskje nærmer vi oss en bedre forståelse av emnet. Mangfold er nemlig et tema som i stadig større grad har kommet på dagsorden den siste tiden, også innenfor by- og eiendomsutvikling. Bransjen har allerede satt søkelys på dette, og flere virksomheter har uttalt konkrete ambisjoner om å styrke bredden i hvem de er, for å bedre kunne representere samfunnet og svare på fremtidens utfordringer og behov. Eller for å si det på en annen måte: Man fyller begrepet sosial bærekraft med konkret innhold. 

Mangfold er imidlertid et komplisert tema. Det spenner fra det fysiske til det kulturelle og det kognitive. Derfor forutsetter det høy grad av bevissthet hos bransjens ledere. Hva skaper forskjeller mellom mennesker, hvordan legger en til rette for mangfold og fellesskap på en og samme gang, og hvordan legge strategisk til rette for det konstruktive på mangfoldets premisser?  

Medlemsundersøkelse

En forutsetning for å kunne sette seg framtidige mål er å vite hvor vi står i dag. Norsk Eiendom har derfor inngått en samarbeidsavtale med Oslo Met/By- og regionforskningsinstituttet NIBR, som vil gjennomføre en undersøkelse i våre medlemsbedrifter med målsetting om å kartlegge status for mangfold i eiendomsbransjen i dag.  

Bransjen blir ofte kritisert for å være både konservativ og homogen, men en viktig hypotese i arbeidet med undersøkelsen har vært at mangfoldet kanskje er større enn vi tror. Men uavhengig det ene eller det andre, gjennom en tydelig situasjonsforståelse og status for mangfold, vil vi med dette kunne gi bransjen nyttig innsikt som blir verdifullt når framtidige mål og strategier skal utformes.  

Selv om undersøkelsen i utgangspunktet var tenkt for den private eiendomsbransjen, har Statsbygg og Oslobygg takket ja til å delta. Da får vi interessante funn som sier noe om hvordan det står til i den offentlige delen av bransjen også. Dette vil bidra til økt verdi knyttet til svarene vi får fra privat sektor.  

Undersøkelsen skal gjennomføres rett etter påske, men jeg vil allerede nå be alle ledere forberede seg på å sende undersøkelsen til sine ansatte, med en sterk oppfordring til å svare. Resultatene fra undersøkelsen vil presenteres under Arendalsuka, med spennende debatt og sosialt samvær. Vi har som mål å kunne gjennomføre denne undersøkelsen annethvert år. Basert på styrket kunnskap om temaet mangfold, kan vi stille sikrere forventninger til hvilke hoder bransjen bør bestå av i framtiden, og bedre strategier for hvordan vi skal jobbe for å komme dit. 

Mangfold og samfunnsoppdraget

Dette handler ikke om å leve opp til et moralsk ideal. Det handler om å sikre konkurransedyktighet. Markedet blir stadig mer bevisst på hva som skjer i byutvikling og hva de mener om det, og de viktige hodene som ruger på framtidens løsninger, sitter ikke nødvendigvis i «the usual suspects».  

Når byer og tettsteder skal utvikles er det viktig at det ikke bare er konsulentbransjen som kan skilte med et mangfold av kompetanse, bakgrunner og livserfaringer. Som bestiller og endelig ansvarlig for det vi bygger er det mye konkurransekraft i det å være en mangfoldig virksomhet. Byer og tettsteder skal bestå av et mangfold av bygg og funksjoner, og være tilpasset et mangfold av brukergrupper. En mangfoldig bransje vil bedre løse sitt samfunnsoppdrag og dermed ha et konkurransefortrinn.  

Tone Tellevik Dahl

Tone Tellevik Dahl er administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Les flere ledere

2022-03-23T21:07:44+01:0023. mars 2022|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top