Leder nyhetsbrev februar 2017

Regjeringen har nylig lagt frem forslag til ny teknisk forskrift – såkalt TEK 17. Hensikten fra regjeringens side har vært tredelt. For det første har man hatt behov for en forenkling av selve forskriftsteksten. Denne har utviklet seg lag på lag ved flikking på gamle forskriftsutgaver. Dessuten har man ønsket at den nye TEK’en bedre skulle legge til rette en digitalisert byggesaksprosess. Endelig var ambisjonene å lempe på noen tekniske krav til det ferdige bygg.

Norsk Eiendom har avgitt høringsuttalelse. Denne er å finne på Norsk Eiendoms nettside. Jeg kan her og nå røpe at vi synes foreliggende forslag til forskriftsendring ikke har truffet helt godt.

Det betyr ikke at vi er enige med arkitektene, som selvsagt også har engasjert seg i forskriftsrevisjonen. De har sågar vært ute i riksmedia og i fagpressen for å gi sitt besyv med. Der hevder de at forskriftsrevisjonen har negative effekter for folkehelsen. Intet mindre!

Arkitektene vet like godt som alle andre som er involvert i bolig- og byutvikling, at reguleringsiveren fra myndighetene har vært betydelig i årtier. Resultatet er at svært mange av de gamle leilighetene som i dag er blant byens dyreste og mest etterspurte, ikke ville vært mulig å bygge innenfor summen av de reglene som i dag faktisk gjelder. Det er ganske drøyt å hevde at de gamle og veletablerte boligkvartalene som markedet priser til eventyrlige priser, er en trussel mot folkehelsen.

Regjeringen forsøker – i alle fall som en ambisjon – å forenkle minimumsreglene (TEK). Det burde arkitektene juble over. De kan da få et friere spillerom til å gjøre det arkitektene er utdannet til å gjøre: nemlig å tegne «gode bygg for et bedre samfunn». Som representant for norske byggherrer som utvikler boliger og næringsbygg over det ganske land, trodde vi at vi spilte på samme lag som arkitektene på veien til bedre byer og bomiljøer. Da trenger vi enklere rammebetingelser fra myndighetenes side og bedre samspill mellom de som skal gjøre jobben. Slik det er i dag, bruker vi mer tid til å oppfylle myndighetskravene enn på å utvikle gode boliger. Denne trenden må vi snu. Vi må få færre og enklere regler. Vi må etablere en tillitskultur i stedet for rigide kontrollregimer. Når kommunal- og moderniseringsminister Sanner gjør spede forsøk på forenklinger, må vi heie på det i stedet for å trekke inn tøvete argumenter om negative effekter for folkehelsen. I den grad de boligene vi bygger i dag ikke har ypperste kvalitet, skyldes det ikke at vi har får få regler. Vi trenger flere kreative og dyktige arkitekter, ikke flere regelryttere!

Thor Olaf Askjer