Leder oktober 2021

Vi skal hjelpe deg med å bli mer konkret, Jonas

Vi har fått en ny regjering, men alle regjeringsplattformer har likevel et par ting til felles. Det settes høye mål, og hvordan man når dem skal utredes. Relativt små næringer får egne delkapitler og stor oppmerksomhet, mens den største, nemlig bygg-, anlegg og eiendomsbransjen, må leses inn i de mer generelle passusene. Selv om vi gjerne skulle ønsket oss flere konkrete tiltak, er det mange positive anslag for bransjen vår i Hurdalsplattformen.

Skattepolitikken

Først og fremst er det positivt at Støre-regjeringen vil følge skatteforliket fra 2016 hva gjelder skatt på næringseiendom. Likevel skulle vi i bransjen gjerne sett en litt annen innretning på skattepolitikken. At den nye regjeringen ikke vil endre på eiendomsskattesatsen overrasker ikke, men vi hadde ønsket oss at kommunene skulle gis muligheten til å innføre en grønn eiendomsskatt. Dette vil Norsk Eiendom følge opp i våre møter med den nye finansministeren.

Det er sagt en del ulikt om innretningen på boligbeskatningen Den avgåtte regjeringen legger opp til i forslag til statsbudsjett. Over lang tid har det store flertallet vært enige om å sørge for en høy beskatning av og høye egenkapitalkrav på sekundærboliger. Jeg tror likevel at den avgåtte Solberg-regjeringen kan ha spent buen for stramt og at det kommer til å gå utover leieprisene på boligmarkedet. Dette bør den nye finansministeren gjøre en ny vurdering av. Dersom denne prisstigningen blir for stor, kan det gjøre det vanskeligere for den nye regjeringen å nå sitt boligpolitiske mål om at flere skal kunne eie et eget hjem. Ettersom styret i Norsk Eiendom har besluttet å utvikle bransjepolitikk for boligutleie, vil vi følge nøye med på dette.

Klima

Norsk Eiendom leverte under regjeringsforhandlingene mange forslag ment for å skape bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for bærekraftig byggeri. I tråd med våre anbefalinger vil den nye regjeringen nå legge opp til fossilfrie byggeplasser, sette miljøkrav knyttet til materialvalg og øke kravene til sirkulærøkonomi. I tillegg er det positivt at de vil bruke byggeregelverket for å fremme klimakutt. Selv om plattformen ikke er mer konkret utover dette, er det positivt at regjeringen sier de vil samarbeide med næringen om innretningen på avgifter og andre tiltak som bidrar til utslippskutt i vår bransje. Fra vår side vil fjerningen av dokumentavgiften på bærende konstruksjoner være et kroneksempel på hva man bør gjøre av avgiftsendringer, ettersom det vil kunne gjøre det mer lønnsomt å bevare enn å rive.

Bolig og byutvikling

På byutviklingssiden ligger det viktige løfter som strengt tatt er videreførte løfter fra den avgåtte regjeringen. Forenkling, effektivisering, bedre koordinering og fortetting rundt kollektivknutepunkt er kjente lovnader fra regjeringshold. Klarer regjeringen å få staten til å redusere antallet og ikke minst koordinere statlige innsigelser vil det være svært bra. Videre blir det viktig å følge med på hvilke byggesaksforenklinger regjeringen vil komme med. Norsk Eiendom vil gjøre vårt for at alle løfter blir realisert gjennom konkrete handlinger og regelendringer.

Den nye regjeringsplattformen stadfester eierlinjen i boligpolitikken og har som ambisjon å hjelpe flere inn boligmarkedet blant annet gjennom å gi Husbanken og kommunen flere verktøy. De vil også samarbeide med eiendomsbransjen for å øke farten på boligbyggingen og sikre et større mangfold i boligtilbudet. Alt dette er lovende. Den tredje boligsektor som begrep nevnes ikke, men det ligger tydelige føringer på at private og offentlige aktører må samarbeide om å skape flere veier inn i boligmarkedet. I den forbindelse har Norsk Eiendom klare forventinger om at lovendringen i Skattelova knyttet til “leie til eie” i borettslag, som ligger i forslag til statsbudsjett for 2022, blir opprettholdt av den nye regjeringen.

Til sist er det også verdt å nevne at regjeringen antyder et ønske om økt profesjonalisering av utleiemarkedet og økt trygghet for leietakere. Dette gjenspeiler godt ambisjonene til Norsk Eiendom og vår nye satsing knyttet til boligutleie. På dette punktet er det viktig for oss å bli en klar og tydelig stemme på vegne av profesjonelle utleierne, og en sentral samarbeidspartner for den nye regjeringen.

Cityprisen

Det er ikke bare den nye regjeringen som blir viktig denne høsten. Selv om vi nettopp har delt ut årets citypris, er juryen i gang med å finne neste års vinner. Etter årets pandemiutsettelser er vi tilbake i vanlig årsrytme og Citykonferansen 2022 blir 17. februar. Vet du om et ferdigstilt prosjekt som fremstår som et forbilde for resten av bransjen, bør du gi beskjed til juryen ved å melde fra på firmapost@noeiendom.no så fort som mulig. Kriteriene for prisen finner du her.

Tiden frem til jul

Høstmøtet i går 20. oktober hadde rekorddeltakelse, hvor mange nye medlemmer også deltok. Det er gledelig å se at vi stadig vokser og leverer relevante fagsamlinger for dere. Takk også til Entra for vertskap. I tiden frem til jul skal jeg bruke tid på å bli kjent med den nye politisk ledelsen i departemen­tene og nye talspersoner på Stortinget. Viktige høringer skal sendes og vi skal forberede oss på nye aktiviteter i 2022 generelt og med boligutleie spesielt.

Tone Tellevik Dahl

Les flere ledere

2021-10-20T23:36:26+02:0020. oktober 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top