Med grønne lån vil selskaper merke bærekraft på bunnlinjen. EUs arbeid på dette området vil kunne sette fart på slike lån, og det er mange i eiendomsbransjen som lurer på hva som rører seg. 

Mange ser ut til å ha sett at det kommer et skifte, men få har innblikk i den totale kompleksiteten og hvordan dette slår ut i vår hverdag. Sammen med Grønn Byggallianse og Finans Norge, utarbeider Norsk Eiendom veiledere og informasjon om taksonomien.

Klikk under for å få svar på ofte stilte spørsmål! Grønn Byggallianse holder spørsmål og svar oppdatert på denne siden.

EU innfører i 2021 et felles system for å definere hvilke aktiviteter som er bærekraftige for investeringsformål, blant annet innen bygg og eiendom.

Klassifiseringssystemet, eller taksonomien som den ofte kalles, skal bedre investorenes beslutningsgrunnlag og bidra til at markeder for bærekraftige investeringer fungerer bedre.

Banker, investorer og forsikringsselskap kan bruke taksonomien for å bestemme hvilke aktiviteter de skal låne ut til, investere i eller forsikre.

Taksonomien vil bli tatt inn i norsk lov gjennom EØS-avtalen.

Taksonomien er sentral i EU-kommisjonens handlingsplan for bærekraftig finans fra 2018. Planen inneholder en rekke tiltak for å dreie kapital i grønnere retning. Målet er å sikre Europas økonomiske konkurransekraft og bidra til at EU blir klimanøytralt i 2050.

EU har utviklet et felles rammeverk for rapportering av bærekraftige bygg kalt Level(s). Med Level(s) vil landene få et felles overordnet språk og indikatorer for å vurdere livssykluskostnader av bygg og eiendom. Level(s) skal benyttes i forbindelse med offentlige anskaffelser og finansiering av grønne bygg og EU ser også på dette rammeverket ved definisjon av taksonomien.

Etter hvert som krav fra marked og myndigheter dreies i en mer grønn retning, ser banker, investorer og forsikringsselskap at det kan innebære høy risiko å låne ut til, investere eller forsikre «grå bygg».

Norske finansinstitusjoner bruker nå EUs taksonomi for å forme sine egne kriterier for grønne investeringer og grønne utlån.

I første omgang gis bedre betingelser for grønne bygg, men i fremtiden vil dette kunne bli et absolutt krav for å få finansiering og forsikring.

EUs taksonomi omfatter mange ulike miljøområder. Følgende krav er foreslått for at et nybygg skal kunne defineres som grønt:

  • må ha energibehov < 20% av Nearly Zero Energy Building (NZEB) (NZEB er ikke definert i Norge ennå). Både energieffektivitet og fornybar energiproduksjon regnes inn i definisjonen
  • må være robust mot ekstremnedbør og flom og mot forventede økte temperaturer (mht. innemiljø)
  • må ha vannbesparende installasjoner
  • må tilrettelegge for at minst 80 % av bygnings- og riveavfallet kan gå til ombruk eller materialgjenvinning
  • kan ikke inneholde miljøgifter definert av REACH
  • kan ikke bygges på forurenset grunn
  • må bygges med anleggsmaskiner som tilfredsstiller Non-Road Moblie Machinery (NRMM)-direktivet
  • kan ikke bygges i naturvernområde (med definisjoner for hvilke områder dette gjelder)
  • kan ikke bygges på jord med høy jordbruksverdi
  • minst 80 % av alle innebygde trematerialer må komme fra ombruk eller være FSC/PEFC-sertifisert

Mer detaljering av kravene finnes fra s. 367 i denne TEG-rapporten[1]. Lignende kriterier er definert for rehabilitering, enkelttiltak på bygg og ved transaksjoner.

TEG-rapporten vil danne grunnlag for de konkrete lovkravene, som skal vedtas av EU-kommisjonen innen 31.12.2020. Det kan derfor komme endringer i de konkrete kravene.

BREEAM-NOR og BREEAM In-Use er miljøsertifiseringssystemer for henholdsvis nybygg og eksisterende bygg. For å få sertifikat må prosjekter oppfylle en rekke minstekrav. I tillegg får prosjektene ytterligere poeng i ulike kategorier, og antall poeng gjenspeiles i sertifiseringsnivå (fra Pass til Outstanding).

Alle kriteriene i EUs taksonomi gir poeng i BREEAM-NOR og de fleste i BREEAM-In-Use. Det er dermed mulig å sertifisere et prosjekt i tråd med taksonomien.

Ettersom som prosjektene selv velger hvilke kriterier de oppfyller, er det imidlertid ikke gitt at et BREEAM-sertifisert bygg tilfredsstiller alle kriteriene i EUs taksonomi i dag.

BREEAM blir stadig mer utbredt i Norge, for alle bygningskategorier og i alle fylker. Mange aktører i norsk bygg- og eiendomssektor har gjennom åtte år med BREEAM tilegnet seg kunnskap som de kan bruke til å tilfredsstille kriteriene i taksonomien og dokumentere dette for investorer.

Mer informasjon om taksonomien eller BREEAM-sertifisering?

Grønn Byggallianse vil veilede i hvordan byggherrer kan planlegge og bestille BREEAM-NOR-prosjekter så bygget tilfredsstiller taksonomien. I neste varsjon av BREEAM-NOR som lanseres 2021, vil taksonomikravene integreres. Finansinstitusjoner kan da få tredjepartsdokumentasjon på at taksonomiens kriterier er oppfylt ved bruk av BREEAM-NOR.

Ta gjerne kontakt med oss:

Har du et spørsmål om EUs klassifiseringssystem? Meld inn ditt spørsmål her.

Kommende arrangementer

Citykonferansen Nord 2021

9. november • 09:00 - 22:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november

Citykonferansen Stavanger 2021

11. november • 09:00 - 22:00