Norsk Eiendom har utarbeidet en revidert versjon av Grønne leieavtaler, kalt Miljøavtalen. Miljøavtalen er et viktig verktøy for en grønnere eiendoms-masse. Miljøavtalen er utarbeidet i samarbeid med Forum for Næringsmeglere, Norges Eiendomsmeglerforbund, Grønn Byggallianse og Bellona. FøyenTorkildsen og BAHR har stått for de juridiske vurderingene.

Det finnes et betydelig potensiale for energieffektivisering i norske bygg. Skal Norge lykkes med å realisere dette potensialet, er det viktigst å gjennomføre tiltak på eksisterende bygningsmasse. Miljøavtalen er et verktøy som legger til rette for miljømessig oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Det er en avtale mellom utleier og leietaker for å oppnå miljømessig forbedring av bygget/lokalene i løpet av leieperioden. Den bidrar på den måten til å løse utfordringen med utleiers investering og leietakers besparelse ved gjennomføring av tiltak innenfor dette området. Avtalen er et tillegg til leiekontrakten og regulerer rettigheter og forpliktelser mellom partene.

Den nye avtalen er forenklet og forkortet ift forrige versjon. Den omhandler primært energitiltak, fordi denne typen tiltak er de enkleste når det gjelder å dokumentere en økonomisk gevinst etter gjennomført tiltak. Men avtalen legger også opp til mulighet for å inkludere andre miljøtiltak, for eksempel innenfor avfallshåndtering eller materialbruk. Videre inneholder avtalen et punkt om at partene skal møtes minimum en gang i året til et miljømøte for å vurdere muligheten for gjennomføre energi- og miljøtiltak. Avtalen har også et eget avsnitt om bruker- og driftstiltak. Det er utarbeidet to bilag til avtalen; Eksempel på Tiltaksplan og Beregning av faktisk energibesparelse.

Sparepotensialet er stort. Hvis hvert 5. næringsbygg i Norge inngår en Miljøavtale og i snitt sparer 15-20 % av strømforbruket sitt, vil dette utgjøre opptil 1 TWh hvert år. Dette er nok til å kjøre over 300 000 el-biler hvert år. Når det frigjøres ren strøm fra byggsektoren kan den brukes til reduksjon av fossil energi i andre sektorer som transport, industri og maritimt. Frigjort ren strøm i Norge kan også eksporteres til utlandet hvor den kan erstatte fossil energi.

 

Prosjektgruppen besto av:

  • Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom (prosjektleder)
  • Ottar Egset og Marthe Marie Egge, Føyen Torkildsen
  • Stig Bech og Camilla Hammer Solheim, BAHR
  • Lene Elisabeth Hodge, Bellona
  • Erik Hammer, Grønn Byggallianse

 

Prosjektperiode:

  • September 2014 til mai 2015.