Tone Tellevik Dahls budskap var klart i møte med kommunalminister Nikolai Astrup: «Det er helt galt at kommuner skal kunne cashe inn fra staten på refusjon av det andre har betalt inn.» På møtet og i Estate Nyheter peker hun på behovet for like rammevilkår som det de offentlige når det gjelder mva-refusjon og fjerne tolkningstvil om rekkefølgekrav.

– Vi er eiendomsbransjens viktigste talerør og pådriver. Medlemmene våre forteller om hvordan disse utfordringene skaper betydelig risiko, sa adm. dir. Tone Tellevik Dahl under møtet Norsk Eiendom hadde bedt om. Under er de sentrale momentene fra møtet:

MVA og infrastruktur som overdras vederlagsfritt fra en utbygger til en kommune eller fylkeskommune

Kommuner og fylkeskommunen praktiserer dette svært forskjellig og dagens ordning medfører en utilsiktet byrde på utbygger som må velte kostnaden over på boligkjøper eller risikere at prosjektet ikke kan gjennomføres. I Bygg 21-rapporten «En god start – beste praksis for plan- og byggeprosesser» skrev Bygg 21 at «Utbygging av kommunal infrastruktur må fritas fra merverdiavgift uavhengig av hvem som bygger og bekoster infrastrukturen.» Noe av bakteppet kan oppsummeres slik:

  • Flere kommuner forsøker å berike seg selv ved å beholde justeringsretten for en investering de ikke har gjort og for mva de faktisk ikke har betalt (men som utbygger har betalt).
  • En rekke kommuner erfarer at ulike konstruksjoner man i dag benytter er svært ressurskrevende og utfordrer lov om offentlige anskaffelser, Byggherreforskriften mv.
  • Det pågår et arbeid i regi av Standard Norge med å standardisere utbyggingsavtaler. Uklarheter omkring MVA gjør at dette arbeidet er i ferd med å stoppe opp.
  • Avinordommen (HR-2017-2065-A) går langt i å antyde at dagens regelverk er urimelig.
  • Utbyggerne opplever en svært urimelig merkostnad og en stor usikkerhet i sin budsjettering.

Det er behov for en regelendring som sikrer private utbyggere fritak for mva når de bekoster offentlig infrastruktur. En mulig løsning kan være å gi adgang til frivillig registrering av private utbyggere, med påfølgende justeringsrett knyttet til opparbeidelse av infrastruktur som skal overdras til kommunal drift.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og adm. dir. i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

Tolkningstvil omkring «nødvendig, rimelig og forholdsmessig» i PBL § 17-3

Norsk Eiendom minnet om Bygg21s anbefaling i møtet. I Bygg21-rapporten «Byrdefordeling i ubalanse» konkluderte ekspertene med at «KMD må fjerne tolkningstvil med hensyn til de rettslige standardene nødvendig, rimelig og forholdsmessig i PBL § 17-3. Utredningene må gjøre via en NOU eller på annen måte».

Bedrifter løper en stor økonomisk risiko på grunn av uklarheten, og fordi enkelte kommuner strekker strikken langt. I ytterste konsekvens stopper byggeprosjektene. Det har vært to saker i domstolene omkring dette – Selvaagdommen og Entra-dommen. Sakene viser at uklarhetene i loven skaper stor bry for både kommuner og utbyggere.

Astrup vil følge opp

Kommunalministeren takket for innspillene og skal se videre på innspillene. Han viste blant annet til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har satt i gang et større arbeid med å vurdere hvordan offentlig infrastruktur bør finansieres. Departementet ser på forskjellige modeller for utbyggerbidrag.

– Selv om departementet skulle ha andre og mer langsiktige løsninger for finansiering av offentlig infrastruktur, vil det ta lang tid å utvikle et nytt regime. Det er derfor særdeles nødvendig å få en rask avklaring på dette, understreket Tellevik Dahl som ser frem til den videre dialogen med statsråden.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00