Om vårt næringspolitiske arbeid

Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette for ansvarlig steds- og byutvikling.

Vår hovedoppgave er å være medlemmenes talerør overfor sentrale og lokale myndigheter, byråkrater og politikere. Vi ønsker forutsigbare rammebetingelser for næringen, som også gir handlingsrom for selskapene til å bruke den kompetansen næringen har i å utvikle nye bolig- og næringsarealer og nye bymiljøer.

Eiendomsbransjen har et stort bidrag til samfunnet og en stor påvirkning på byutviklingen. Dette er et stort ansvar. Vi er opptatt av at våre medlemmer, og bransjen for øvrig, skal være seg dette ansvaret bevisst.  Det handler om å bidra til en ansvarlig steds- og byutvikling til glede både for menneskene som bor og virker der, byen og samfunnet og for eierne.

Ansvarlig steds- og byutvikling handler bla om å:

  • se sitt prosjekt i en større sammenheng
  • legge til rette for attraktive byrom på gateplan
  • se både bakover og fremover i tid
  • utvikle gode hjem og funksjonelle arbeidsplasser
  • ta valg og beslutninger som bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene
  • ivareta historien og kulturminner
  • ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på en forsvarlig måte
  • bidra til en seriøs bransje

Skal vi lykkes med dette er vi avhengig av et konstruktivt samarbeid og solid tillitt mellom næringen, myndigheter og andre involverte parter. Norsk Eiendom jobber hver dag for å legge til rette for et slikt samarbeid.

Norsk Eiendom har et tett og godt samarbeid med sentrale myndigheter. Vi gjennomfører møter, deltar i prosjekter, gir høringsinnspill og fremmer forslag.

Norsk Eiendom fungerer også som en kommunikasjonskanal fra myndighetene og til næringen. Vi sørger for å informere og oppdatere våre medlemmer når det kommer nye lover, regler, forskrifter eller andre nyheter som påvirker bransjen.