Norsk Eiendom krever regelendringer fra Finansdepartementet

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn

– Norsk Eiendom er eiendomsbransjens viktigste talerør og pådriver. Når bransjen har utfordringer knyttet til MVA, formuefastsettelse, avskriving og skatt, er det viktig for oss å ta dette opp med myndighetene, sier adm. direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

I tillegg til Norsk Eiendom-sjefen møtte fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum, statssekretær Magnus Thue og embetsverket i Finansdepartementet.

MVA og infrastruktur som overdras vederlagsfritt fra en utbygger til en kommune eller fylkeskommune

Tellevik Dahl pekte på at kommuner og fylkeskommuner praktiserer dette svært forskjellig, og at dagens ordning medfører en utilsiktet byrde på utbygger som må velte kostnaden over på boligkjøper.

– Vi ønsker adgang til en særskilt registrering med påfølgende justeringsrett knyttet til opparbeidelse av infrastruktur som skal overdras til kommunal drift. På den måten blir private og offentlige utbyggere likestilt, sier hun.

Regelverket for når tomtearbeider er «kapitalvare» i relasjon til justeringsreglene i merverdiavgiftsloven

Tellevik Dahl viste videre til en vilkårlig praksis knyttet til MVA-fradrag for kostnader påløpt i tidlig fase av et byggeprosjekt. Hun sier: – Her trenger vi en presisering av forskriften slik at det ikke skapes noen tvil om hva som kan inngå i kapitalvarebegrepet.

Urimelig formuesfastsettelse for bygg i distriktene

Regjeringen har uttrykt at de ikke ønsker å differensiere kalkulasjonsfaktoren for formuesfastsettelse av næringseiendom avhengig av hvor i landet det ligger. Norsk Eiendom er enig i dette, og la i vår frem forslag til hvordan dette kan løses.

– Formuesverdsettelse bør skje med utgangspunkt i eiers faktiske utleieinntekter​. Dette var også det som ble lagt til grunn i forarbeidene til skattelova i 2008, sier Tellevik Dahl.

Hun fortsetter: – En del av våre ønsker er innfridd i statsbudsjettet. Regjeringen foreslo å forenkle formueskattereglene til gunst for skattytere som velger å dokumentere verdien av bolig eller næringseiendom. Det skal nå mindre til for å få satt ned verdien av eiendommen basert på takst eller lignende.

Skattytere som har krav på nedsettelse skal også få en like høy verdsettelsesrabatt som dem som ikke har dokumentert verdien. Regjeringen foreslår også en mindre forenkling som innebærer at det er tilstrekkelig å dokumentere verdien av næringseiendom hvert femte år.

– Vi håper noe av dette vil bøte på utfordringene eiendomsbedriftene har opplevd, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Norsk Eiendoms adm.dir., Tone Tellevik Dahl, og fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum, tok opp utfordringene medlemmene møter knyttet til moms og skatt med statssekretær Magnus Thue og embetsverket i Finansdepartementet.

Grønn eiendomsskatt

Grønn eiendomsskatt er et av strakstiltakene for myndighetene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Grønn eiendomsskatt gir kommunene et verktøy for å skape insentiver for miljøvennlige bygg, gjennom helt eller delvis frita bygg fra eiendomsskatt. Å tilføye miljøbygg som formål i § 7 i Eigedomsskattelova er provenynøytralt for staten, understreker Røkkum.

Høyere avskrivningssats

– Avskrivningssatsen for forretningsbygg og bygg/anlegg bør være høyere for å bedre reflektere dagens levetid på bygg. Skillet mellom forretningsbygg og bygg/anlegg kunne også vært fjernet, da skillet er sjablongsmessig og ikke nødvendigvis reflekterer et tydelig skille mellom bygg i den ene kontra den andre saldogruppen, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Med normal KPI-justering skulle avskrivningssatsen vært hevet til i overkant av kr. 25.000, mens hvis man tar hensyn til utviklingen i byggekostnader o.l. skulle den vært økt betydelig mer.​ Grensen for når en saldo kan fradragsføres i sin helhet burde også vært økt til kr. 50.000 eller kr. 100.000. Det vil si at saldoen bør økes fra dagens kr. 15.000 (som har stått stille siden 1992) til kr. 50.000 eller kr. 100.000.

Finansdepartementet følger opp

Statssekretæren lyttet og inviterte til et oppfølgingsmøte i januar 2021 for å se nærmere på hvordan disse problemene for eiendomsbransjen kunne løses.

Les mer inngående om temaene her i en artikkel om et tidligere møte med Finansdepartementet.

2021-01-20T12:15:40+01:008. desember 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top