Norsk Eiendom har utarbeidet flere veiledere og forbedringsforslag som skal bidra til mer forutsigbare og effektive planprosesser. Vi ønsker nå å få testet ut disse i konkrete prosjekter. Har du et prosjekt hvor det kan være aktuelt å benytte noen av disse verktøyene, ta kontakt

Våre veiledere og verktøy for planprosesser:

Forside av publikasjonen Effektive planprosesser

Effektive planprosesser: Beskriver en planprosess basert på en prosjektstyringsmodell. Dette innebærer at det må stilles tydelige krav til både forslagsstiller og kommunen gjennom hele prosessen. Spesielt viktig er det at partene tidlig i prosessen utarbeider en prosjektplan som beskriver involverte parters roller, ansvarsområder, oppgaver, aktiviteter, fremdriftsplan og leveranser. Les mer her.

Forside av publikasjonen Felles løft

Felles løft. Modeller for fastsettelse av infrastrukturbidrag: Beskriver ulike modeller for å fastsette nødvendig infrastruktur for en plan og hvordan dette skal realiseres.  Modellene legger opp til at arbeidet med fastsettelse av infrastrukturbidrag må foregå parallelt med prosessen for utarbeidelse av arealplanen. Det må være et konstruktivt samarbeid og forhandlinger mellom kommune og forslagsstiller gjennom hele prosessen. Dette samarbeidet skal sikre at når det fattes endelig vedtak av en arealplan, foreligger det også en omforent og akseptabel modell for realisering av planen. Les mer her.

Veileder for planinitiativ og referat fra oppstartsmøte: Dette er en helt konkret veileder som skal bidra til at forslagstiller leverer et komplett og gjennomarbeidet planinitiativ som grunnlag for oppstartsmøtet. Veilederen legger videre opp til at kommunen gir sine tilbakemeldinger på de enkelte punktene i planinitiativet. Til slutt er det satt av plass til  omforent referat fra oppstartsmøtet. Les mer her.

Kontaktinfo:

Carl Henrik Borchsenius
chb@noeiendom.no
480 26 390