Styret i Norsk Eiendom arbeider med et politikkdokument om bolig som ramme for livskvalitet. Grunnen til dette er at vi ønsker å gi boligdebatten en alternativ stemme i det offentlige rom og i fagmiljøene.

Dokumentet er ment å gi medlemmene noe å strekke seg etter. De får samtidig anledning til å vise at boligutviklerne tar et reelt samfunnsansvar og at de legger til rette for livskvalitet. Dette vil i sin tur bidra til å høyne bransjens omdømme.

Norsk Eiendom er opptatt av at et forpliktende og tillitsbasert samarbeid mellom utbygger, planmyndighet og samfunnet for øvrig vil bidra til bedre steds- og byutvikling. Politikkdokumentet er også ment å kunne gi grunnlag for ulike initiativ i foreningens næringspolitiske arbeid og i bransjeutviklingen.

Elemenetene i politikkdokumentet vil være at:

  1. Myndighetene må utvikle en nasjonal boligpolitikk som er tverrpolitisk og langsiktig
  2. Myndighetene og bransjen må bidra i et gjensidig forpliktende og tillitsbasert fellesskap
  3. Utbyggerne må anerkjenne at utvikling av gode bo- og boligkvaliteter er et samfunnsansvar

Vi arbeider med gode formuleringer for hvordan dette kan få reelle konsekvenser for god bo- og livskvalitet.