Plan- og bygningsloven hjemler at kommunen kan kreve infrastrukturbidrag fra utbyggere. Loven er tydelig på at det som kreves må være nødvendig, forholdsmessig og rimelig.

I praksis oppleves krav om infrastrukturbidrag verken å være forholdsmessig eller forutberegnelig. Vi tror at en statistikk på området vil bidra til en mer faktabasert debatt. Vi tror også den vil bidra til et mer positivt forhandlingsklima mellom kommune og utbygger. Større forutsigbarhet er nyttig både ved tomtekjøp og ved forhandling med kommunen.

Vi har allerede utarbeidet et solid og oversiktlig materiale over ulike varianter av utbygningsbidrag. Vi har systematisert hvordan en komplett statistikk kan utvikles og vi har utarbeidet en pilotstaistikk for 8 konkrete utbygningstilfeller i Oslo. Det arbeides nå med å finansiere utarbeidelsen av en slik statistikk i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo.

Vi opererer i statistikken med tre kategorier: Prosjektinterne (A), Prosjektrelaterte (B) og Områderelaterte (C)