– Eiendomsbransjen er det viktigste verktøyet for å nå de politiske og strategiske målene i kommuneplanen. Skal bransjen kunne innfri målene, må Kommuneplanen sikre et regime for planlegging og utbygging som er forutsigbart, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl. 

Norsk Eiendom ga derfor innspill til planprogrammet for Oslo Kommuneplans arealdel, med sikte på større forutsigbarhet i plan- og byggesaksbehandling for aktørene og en bærekraftig eiendomsbransje. 

For å igangsette prosjekter og utbyggingsaktiviteter som Oslo sårt trenger, er forutsigbarhet i plan- og byggesaker avgjørende. Norsk Eiendom mener kommuneplanens forutsigbarhet for bransjen kan styrkes med følgende hovedgrep: 

  • Kommuneplanens lesbarhet.
  • Avklaring av juridiske rettsvirkning og utstrekning for uformelle planer.
  • Krav om felles planlegging.
  • Enhetlig system for bestemmelser i område- og detaljreguleringsplaner.
  • Innføre en sonedelt utbyggingsavgift til erstatning for kontantbidrag og beregnede realytelser i utbyggingsavtaler.

Norsk Eiendom har også et mål om bærekraftig eiendoms- og byutvikling, og ønsker å være en pådriver for et mer bærekraftig samfunn. Vi ser at kommuneplanen bør svare ut bærekraftbehovene tilknyttet følgende tema: 

  • Bokvalitet 
  • Sirkulær økonomi 

– Vi opplever at grepene som gjøres i Oslo har en stor smitteeffekt til andre kommuner i hele landet. Gjennom dette høringsinnspillet ønsker vi å bidra til bedre forutsigbarhet og gode rammebetingelser for en bærekraftig eiendomsbransje Norge rundt, understreker Norsk Eiendom-sjefen.

Norsk Eiendoms høringssvar

Om planprogrammet for kommuneplanens arealdel

Planprogrammet sier noe om hvordan arbeidet med ny arealdel i kommuneplanen skal organiseres. I denne fasen har du mulighet til å gi innspill til hvilke temaer du synes planarbeidet bør ta opp og hva slags prosess Oslo kommune bør ha. Du kan også foreslå konkrete områder som kommunen bør vurdere nærmere i arbeidet. Høringsfristen var 9. februar 2021 og forslaget ligger på Oslo kommunes nettside.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00