En ny forskrift om oppstartsfasen i plansaker ble nylig fastsatt ved kongelig resolusjon. Forskriften vil bidra til en formalisering av oppstartsfasen og dette er av kjernepunktene i Norsk Eiendoms arbeid for mer forutsigbare og effektive planprosesser. Dette er et godt eksempel på at vårt langsiktige samarbeid med myndighetene gir resultater.

Bakgrunnen for forskriften er lovendringens som trådte i kraft 1.juli i år. Den nye forskriften inneholder bestemmelser og krav for utarbeidelse av planinitiativet, samt hvordan oppstartsmøtet skal gjennomføres og referatføres.

Et gjennomarbeidet planinitiativ er en viktig forutsetning for en effektiv planprosess. Tydeligere krav fra myndighetene til hva planinitiativet skal inneholde vil bidra til dette. Et grundig planinitiativ vil legge til rette for at partene har en felles forståelse for planenes ambisjon og innhold, at viktige problemstillinger avdekkes tidlig, samt at det utarbeides relevante vurderingsgrunnlag for berørte, kommunen og andre sektormyndigheter i den videre prosessen

Planinitiativet fra forslagstiller og oppfølgende referat fra oppstartmøtet vil samlet være det sentrale grunnlaget for den videre planprosessen. Å komme rett ut fra start er derfor en avgjørende forutsetning for å lykkes med en god planprosess videre. Norsk Eiendom har utarbeidet en veileder for disse dokumentene. Vår veileder, sammen med de nye bestemmelsene fra departementet, mener vi vil legge til rette for en mer effektiv og forutsigbar planprosess

Referatet skal angi tydelige rammer for det videre planarbeidet for å skape en forutsigbar og omforent prosess, med klare angivelser både når det gjelder fremdrift, dokumentasjon og utforming av planen.

Uenighetspunkter mellom forslagstiller og kommunen skal fremgå av referatet og forslagsstiller kan kreve at disse blir forelagt og vurdert av kommunestyret eller et politisk utvalg som har fått delegert kompetansen.

Bestemmelsene om tidsfrister i gjeldende forskrift fra 11. juni 2010 er innarbeidet i den nye forskriften, som trer i kraft 1. januar 2018.

Forside av Veileder for planinitiativ