Den nye veilederen fra Norsk Eiendom gir råd og anbefalinger til hvilke egenskaper byggherren skal etterspørre ved anskaffelse av Bygningsinformasjonsmodellering (BIM). – En BIM-modell med de rette egenskapene og kvalitetene bidrar til sammenhengende digital informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden. Dette vil legge til rette for at BIM-modellen fra prosjekterings- og byggefasen kan benyttes videre i byggets driftsfase og videre livssyklus, sier Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom. 

Klikk på bildet for å laste ned veilederen.

Innføring av digital eiendomsledelse kan bidra til mer effektiv, sikker og brukervennlig eiendomsdrift. En BIM-modell av bygget basert på åpne formater legger til rette for at alle driftssystemer samarbeider på et felles datagrunnlag. Alle opplysninger som er nødvendig for å drifte bygget ligger allerede i modellen ved overtagelse, og kontinuerlig oppdatering via samhandlende systemer sikrer at den digitale tvillingen til enhver tid speiler status i det fysiske bygget.  

Veilederen beskriver en trinnvis prosess som et eiendomsselskap kan følge på vei mot digital eiendomsledelse.en slik prosess er bestilling, overtakelse og anvendelse av en BIM-modell veldig sentralt.  

For å sikre at BIM-modellen har de rette kvalitetene, beskriver veilederen viktige momenter for kravspesifikasjon til BIM-modell. Den inneholder også seks overordnede krav for en god overlevering av BIM-modellen fra prosjekt- til driftsfasen. 

I vedlegg ligger det eksempel på BIM-manual for byggeier, samt oversikt over relevante standarder innenfor området. 

Det er viktig at alle krav og egenskaper knyttet til BIM-modellen avtales i kontrakt mellom byggherre og leverandør/entreprenør slik at forpliktelser kommer klart fremavslutter Borchsenius. 

portrett av carl henrik borchsenius
Prosjektleder Carl Henrik Borchsenius.

Dokumentet er utarbeidet av følgende arbeidsgruppe: 

  • Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom (prosjektleder) 
  • Hans Kristian Grani, Areo 
  • Rupert Hanna, Catenda 
  • Pål Oroszko, Entra 
  • Kjetil Gulbrandsen, AsplanViak 
  • Per Fredrik Kempf, EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) 

Lenker