Foto www.oslo.kommune.no.

Prosjektet «Bilfritt byliv» skal bidra til å skape et bedre bymiljø og økt byliv i Oslo sentrum, blant annet ved å redusere biltrafikken i området innenfor Ring 1. Norsk Eiendom har arbeidet med saken gjennom året, bla gjennom møter hvor vi har fremført innspill på vegne av eiendomsbransjen.

For tiltaksplanen for 2017 står det:

  • Nesten all gateparkering fjernes
    Gatearealer som blir frigjort etter at parkeringsplasser fjernes tilbys til næringsliv, kultur, frivillige etc. slik at de kan brukes til aktiviteter som skaper økt byliv. Kommunen bidrar med forslag og ideer til å fremme aktiv bruk av ledige arealer. Områdene kan også benyttes av kommunen til publikumsvennlige tiltak som sitteplasser, sykkelparkering etc.
  • Tilgangen til parkeringshus og parkeringskjellere i sentrum opprettholdes
  • Høsten 2017 kommer vi til å hindre gjennomkjøring i sonen
    Det blir ikke lenger mulig å kjøre gjennom sentrum, der viser vi til bruk av Ring 1 og tunnelen.
    Man fortsatt vil kunne kjøre inn til sentrum, men enkelte arealer vil frigjøres til andre tiltak og aktiviteter som kan bidra til økt byliv. Eksempler på tiltak kan være å lage grønne pustehull, lekeplasser til barna, sykkelveier, sitteplasser og utvidede gangfelt. Andre områder kan brukes til uteserveringer, handel, kunstinstallasjoner eller annet.

Prosjektet legger opp til løpende dialog med «omverdenen» og inviterer alle til å komme med innspill. Gjennomførte tiltak vil evalueres i etterkant.

Slik vi oppfatter det er det et godt og konstruktivt samarbeid mellom Bilfritt byliv-prosjektet og næringslivet. Samarbeidet Levende Oslo har jevnlig kontakt med prosjektet og opplever dem som imøtekommende på innspill fra Levende by. Vi oppfatter også at det er et bra samarbeid mellom Byrådet og Bystyret om dette, med bla jevnlig orienteringer.

Om «Bilfritt byliv»

Prosjektet eies av Byrådet, med Bymiljøetaten som prosjektleder. Det har foreløpig en varighet fra 2016 til 2019, med årlige tiltaksplaner. Les mer på nettsiden til Oslo kommune.